*
law-447487_1920

HIRDETMÉNY bírósági ülnökök soron kívüli választásáról

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A köztársasági elnök 299/2019. (VII. 26.) KE határozatában – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek soron kívüli megválasztását 2019. augusztus 1. napja és 2019. szeptember 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnökök megbízatása négy évre szól. A 2015-ben megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Budapest Főváros XII. kerülete a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességi területéhez tartozik.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozata alapján Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Budai Központi Kerületi Bírósághoz választhat ülnököket, kizárólag a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró tanácshoz.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A Be. 680. § (5) bekezdése szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
 
Az ülnökök megválasztására Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő- testülete, illetőleg a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.

A Bjt. 214. § rendelkezései értelmében a jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Ha a jelölt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

1. Nyomtatvány a Bjt. 213. § (2) bekezdése alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökének jelöléséhez
2. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni a jelöléshez!)
4. Nem pedagógus ülnökjelöltnek igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus, egyéb alkalmazási feltételeket igazoló diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás)

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés menetéről tájékozódhat a http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb felületen.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető személyesen Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.), továbbá az Önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu).

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, valamint a jelölt által kitöltendő nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető, továbbá az Önkormányzat honlapjáról letölthető.
 
A jelöléseket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Polgármesteri Hivatalban személyesen dr. Gere Kornélia jegyzői referensnél 2019. augusztus 16. napján 13.30 óráig lehet benyújtani.
 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztusi ülésén tudja megválasztani a Budai Központi Kerületi Bíróság ülnökeit.

Az ülnökök jelölésével, választásával kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatalban személyesen a 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. szám alatti címen, vagy a 061/224-5900/5331-es telefonszámon dr. Gere Kornélia jegyzői referensnél.


Budapest Hegyvidék, 2019. augusztus 5.Pokorni Zoltán
polgármester


Letölthető dokumentumok:

Az ülnökök jogai és kötelezettségei: innen
Jelölési nyomtatványok:
- Jelölés Főv.Tvszék sima: innen
- Jelölés Főv. Tvszék fk: innen
- Jelölés Főv. Közig. munkaügy: innen
- Jelölés BKKB fk: innen
Elfogadó nyilatkozatok:
- Elfogadó nyilatkozat Főv.fk: innen
- Elfogadó nyilatkozat Főv.kmü: innen
- Elfogadó nyilatkozat BKKB fk: innen