*

abc-alphabet-blackboard-265076

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

A tanévkezdéshez kapcsolódó támogatásokra lehet pályázni a Hegyvidéki Önkormányzat népjóléti irodáján.

Tanévkezdési támogatás
A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatásban részesülhet az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 63.500 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 73.500 forintot.
A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be.
A tanévkezdéshez igénybe vehető támogatás iránti kérelem augusztus 15-e és szeptember 30-a között nyújtható be a Népjóléti Irodára. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. A támogatás összege tanulónként 11.800 forint.

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja
Ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte vagy meghaladta. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 63.500 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 73.500 forintot. A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, az ösztöndíj havi összege 6.800 forint. A kérelmet augusztus 15-e és október 31-e között kell benyújtani a Népjóléti Irodára.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni. A támogatást az a család igényelheti, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 63.500 forintot, illetve fokozottan rászoruló gyermek esetén a 73.500 forintot. A támogatás összege egyéni elbírálás alapján kerül megállapításra.
Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül fenti ellátások szempontjából: aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él; akit egyedülálló szülő nevel; akinek szülője három vagy ennél több gyermeket nevel; akinek szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy vagy aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között, vagy túlzsúfolt lakásban él.

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása
A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.
A kérelmet augusztus 15-e és szeptember 30-a között kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díj szeptember 1-jétől kerüljön megállapításra. Ezt követően benyújtott kérelem esetén a csökkentett térítési díj a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra.

A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára kell benyújtani ügyfélfogadási időben.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Népjóléti Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

Ügyfélfogadás
hétfő: 13:00-17:30
szerda: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00