Hegyvidéki Önkormányzat

Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23-25.
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf: 925
E-mail cím: onkormanyzat@hegyvidek.hu
Telefon: 06 1 224 5900, Fax: 06 1 224 5905
Zöld szám: 06 80 200 907

Közérdekű adatok

Közadatkereső

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal elérhetőségi adatai

 Hivatalos név (teljes név)

Budapest XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 Székhely

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

 Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 925

 Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

06 1 224-5900

 

 Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

06 1 224-5905

 

 Központi elektronikus levélcím

info@bp12ker.hu

 A honlap URL-je

www.hegyvidek.eu

 Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Általános Igazgatási Iroda

Telefonszám: 224-59-16, 224-59-16

Faxszám: 224-59-05

Ügyfélfogadás helye: 1126 Budapest, Böszörményi út. 23-25.

Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 925.

 

Okmányiroda

Telefonszám: 224-59-09

Faxszám: 224-59-98

Ügyfélfogadás helye: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 925

 

Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda

Telefonszám: 224-73-61
Faxszám: 224-73-60
Ügyfélfogadás helye: 1126 Budapest, Hertelendy u. 13.

Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 925

 

Hegyvidéki Közterület-felügyelet

Telefonszám: 225-01-47
Faxszám: 225-01-48
Ügyfélfogadás helye: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 47.

Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 925

 Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Általános Igazgatási Iroda:  Lévai Zoltán

Építésigazgatási Iroda: Kalmár Krisztina

Fenntartási Iroda: Haszonics János

Főépítészi és Környezetvédelmi Iroda:
Szabó-Kalmár Éva

Gyámhivatal: Osváthné dr. Polt Zsófia

Hegyvidéki Közterület-felügyelet: Dávid Gábor

Népjóléti Iroda: Müller Csaba

Okmányiroda: Papp Etelka

Oktatási és Közművelődési Iroda: Bak Ferenc

Pénzügyi és Költségvetési Iroda: Szűtsné Kiss Zsuzsanna

Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda: dr. Gazsó György

Vagyongazdálkodási Iroda: dr. Borsodi Klaudia

Városgazdálkodási Iroda: Somogyvári Sándor

Városüzemeltetési Iroda: Kovács Lajos Attila

 Az ügyfélfogadás rendje

Polgármesteri Hivatal
Hétfő: 13:00-17:30
Szerda: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-12:00

Ügyfélszolgálat:
Hétfő: 08:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 08:00 – 16:30
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 13:30
 
Okmányiroda
Hétfő: 13.00 – 20.00
Kedd: 08.00 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Szerda: 08.00 -12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08.00 – 12.00

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája

Az Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságai (a bizottsági elnökök megnevezésével)
A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)


Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetői

Az Önkormányzat vezetőinek (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző),valamint a Képviselő-testület tagjainak neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

 Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Az Önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek az Önkormányzat többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4. Közalapítványok

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok

 Azon közalapítványok neve, amelyeket az Önkormányzat alapított, amelyek alapítói jogát az Önkormányzat gyakorolja

 A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 Közalapítványok alapító okiratai

1.5. Lapok

 Az Önkormányzat által alapított lapok neve

 Az Önkormányzat által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 Az Önkormányzat által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

1.6. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 Az Önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 Az Önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

 Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája.(A jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy ügyrend hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.)

 Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve. (A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként csoportosítva.)

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása. (Az e közzétételi egység által összefoglalt közzétételi kötelezettségek teljesíthetőek a Ket. 164. § (1) és (2) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.)

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.(A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával. E közzétételi kötelezettség teljesíthető a Ket. 164. § (1) és (2) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.)

Közszolgáltatások

 Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás. (Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.)

 Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke


Az Önkormányzat nyilvántartásai

 Az Önkormányzat által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

 Az Önkormányzat által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

 Az Önkormányzat által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 Az Önkormányzat által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 Az Önkormányzat által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei


Nyilvános kiadványok

 Az Önkormányzat nyilvános kiadványainak címei

 Az Önkormányzat nyilvános kiadványai témájának leírása (kiadványonkénti bontásban.)

 Az Önkormányzat nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 Az Önkormányzat nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatala, ülései

 A Képviselő- testület döntései előkészítésének rendje

 A Képviselő-testület döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 A Képviselő-testület döntéshozatalának eljárási szabályai

 A Képviselő-testület ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

A Képviselő-testület megtartott üléseinek ideje, év, hó, nap, óra megjelöléssel. (Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.)

 A Képviselő-testület tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

 A Képviselő-testület ülései látogathatóságának rendje

A Képviselő-testület üléseinek napirendje

A Képviselő-testület döntéseinek felsorolása

(Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.)


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Képviselő-testület döntéseinek felsorolása

(A döntések elérhetőségének biztosításával.)

 A Képviselő-testület döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

A Képviselő-testület szavazásának nyilvános adatai

Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása
Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

A Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

 Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Pályázatok

Az Önkormányzat által kiírt pályázatok felsorolása.(A pályázatok szakmai leírását, eredményeit és indokolását tartalmazó dokumentumok elérhetőségének biztosításával.)

Közérdekű adatok igénylése

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 Az Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 Az Önkormányzatra vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A működés eredményessége, teljesítmény

 Az Önkormányzat feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Ügyfélforgalmi statisztika

Működési statisztika

 Az Önkormányzat tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


3.2. Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

 Az Önkormányzat éves költségvetései évenkénti bontásban
 Korábbi költségvetési adatok 

 Számviteli beszámolók

 Az Önkormányzat számviteli törvény szerinti beszámolói

A költségvetés végrehajtása

 Az Önkormányzatnak a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

 Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatottak létszáma

 A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai részére nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési és működési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési és működési támogatások célja

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési és működési támogatások összege

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési és működési támogatások megvalósítási helye

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

Koncessziók

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Egyéb kifizetések

 Az Önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. számú mellékletének 1.2.pontjában foglalt adatok

Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetési beszámolójának szöveges indokolása

A költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolása, rövid leírása; hatásuk rövid, számszerű elemzése


 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése alapján készült jelentés


Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről

okt.23

2017. október 23. 10:00

hegymuvtelepweb

2017. október 2. - október 26.

Idosek_ei_2017_10_25
2017. szeptember - október

szarvasboges

Szarvasbőgés túrák és szakvezetések a Pilisi Parkerdőben és a Budakeszi Vadasparkban

Nevtelen

Programajánló

logotype_250x250

Programfüzet

Egeszseges_Hegyvidek227

Az Egészséges Hegyvidék program 2017-ben is folytatódik.


«
»

Sebessegmerok_banner

legjobb_etterem

Széchenyi 2020

Zöld Iroda

Hegyvidéki baba

Hegyvidek_ONvedelem_banner

Lovasut_banner

gyorsnet_banner

kerekpar_regisztracio

matyasbanner

E-ügyintézés


local_taxes_banner250

Ter-koz2

Hegyvidék TV

banner_ovodasok_2017

Amire büszkék vagyunk

Telefonon a Hegyvidék

Pokorni Zoltán

Váczi János blogja

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hegyvidék Kártya

Hegyvidék újság

Kiadványaink

Minerva térinformatika