*

Működés

1/1991.(V.21.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest XII. kerületi Önkormányzat 1991. évi költségvetéséről

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 36. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1991. évi költségvetésére és annak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

I. 

1. §

 

            (1)2 A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a XII. kerület Önkormányzat költségvetését

 

1.367.796 e Ft bevételi főösszeggel

1.367.796 e Ft kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzatát forrásonkénti megoszlásban az 1. számú melléklet, a kiadási főösszeg előirányzatát jogcímenkénti megoszlásban a 2. számú melléklet tartalmazza.3

 

            (3) A bevételi és kiadási főösszegek (1) bekezdés szerinti egyezőségét úgy biztosítja, hogy a cél-, a kiegészítő és egyéb állami támogatásokra vonatkozó döntésig a kért támogatások előirányzatát 1. számú melléklet 4. és 16. sorában feltüntetett tartalékként kezeli.

2. §

 

            A kerületi önkormányzat költségvetési intézményei intézménysoros, a Polgármesteri Hivatal feladatsoros költségvetését - ebben az általános és a céltartalékokat - a 3. számú melléklet szerinti összeggel hagyja jóvá.4

 

3. §

 

            A felújítási előirányzatokat a Képviselő-testület 53.261 e Ft összeggel határozza meg. A felújítási célokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

4. §

 

            Az önkormányzati fejlesztési kiadásokat a Képviselő-testület 305.584 e Ft  összeggel határozza meg. A fejlesztési feladatokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

II.

 

A XII. kerületi Önkormányzat költségvetése
végrehajtásának szabályai

 

5. §

 

            (1) A XII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait a 3. számú mellékletben meghatározott összegek alapján kell összeállítani.

 

            (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a XII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 

6. §

 

            (1) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítási jogot magának tartja fenn:

 

            a) A kerületi önkormányzati költségvetési intézményeket érintően:

    - működési bevétel változtatása;

    - pénzmaradvány jóváhagyása;

    - a működési és fenntartási célú támogatás változtatása;

            kivéve: külön döntést nem igénylő központi    előirányzatok (címzetten           kapott állami támogatás) lebontását.

            b) A    Polgármesteri    Hivatalt,   mint   a     kerületi       önkormányzat

                gazdálkodását lebonyolító költségvetési szervet érintően:

    - cél és általános tartalék felosztása;

    - pénzmaradvány jóváhagyása;

    - külön döntést igénylő központi pótelőirányzatok felosztása;

    - működtetési,   fejlesztési     előirányzatok    közötti       előirányzat

      átcsoportosítása;

    - működtetési, felújítási,   fejlesztési     előirányzatokon    belül    az

      ágazatok közötti előirányzat átcsoportosítása.

 

            (2) A Képviselő-testület a polgármesternek az alábbi esetekben biztosít előirányzat-módosítási jogot:

 

 

 

    - a cél-   és    általános tartalék terhére - a soros Képviselő-testületi

      ülésig     nem   halasztható   feladatokra,    utólagos   beszámolási

      kötelezettséggel -  a  jegyző ellenjegyzése mellett - évi 25 millió Ft

      erejéig;

    - a Polgármesteri   Hivatal által ellátott operatív működési feladatok

      többletbevételei, jóváhagyott pénzmaradványa feladatokra történő

      tervesítése.

 

            (3) A Képviselő-testület a részben önálló intézményeket irányító vezetőnek az alábbi esetben biztosít előirányzat-módosítási jogot:

    - a    részben    önálló    intézmények    jóváhagyott       működtetési

      előirányzatain    belül   az    egyes    feladatok   közötti előirányzat

      módosítása.

 

            (4) A kerületi önkormányzat költségvetési intézményei kiadási előirányzataikat - a működési bevétel kivételével - saját hatáskörben növelhetik a nem tervezett, befolyt többletbevételeik összegével.

 

            (5) A pénzmaradványból, érdekeltségi alapból történő pénzfelhasználás előirányzat-módosítási kötelezettséggel jár. A dologi kiadások pénzmaradványából a béralap nem növelhető.

 

            (6) A kerületi önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, csak arányosan teljesíthetők.

 

            (7) A (2)-(5) bekezdésben foglalt előirányzat-változtatásokról a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámoló keretében be kell számolni a Képviselő-testületnek.

 

7. §

 

            (1) A kerületi önkormányzat költségvetési intézményei részére a Polgármesteri Hivatal az éves pénzellátási tervnek megfelelő ütemben biztosítja a költségvetési támogatást.

 

            (2) A kerületi önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal pénzeszközeiket - a költségvetési támogatás kivételével - a számlavezető, vagy más pénzintézetnél betétként elhelyezheti.

 

8. §

 

            A Képviselő-testület a hitelfelvételhez kapcsolódóan:

            a) saját hatáskörében megtartja a vállalkozásokra vonatkozó hitelfelvételről szóló döntést,

            b) a likvidítási hitel felvételében való döntés jogát 50 millió Ft erejéig a polgármester részére biztosítja.

 

 

 

III.
Vegyes és záró rendelkezések

 

9. §

 

            (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szabályozza a Polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásához kapcsolódóan a kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési hatásköröket.

 

            (2) A kötelezettségvállalás és utalvány ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

 

10. §

 

            A céltámogatásra felterjesztett új induló beruházások a céltámogatásról való döntésig nem indítható. A céltámogatásra vonatkozó döntés ismeretében az előirányzat-módosítási javaslatot a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

11. §

 

            A kerületi önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési intézményei működőképességének megőrzése érdekében az Önkormányzat 1991. évi költségvetését az 1991. II. félévi költségvetési beszámoló elkészítését követően haladéktalanul, de legkésőbb február 15-ig felülvizsgálja, a szükséges módosításokat elvégzi.

 

12. §

 

            A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1991. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

 1. Az 1/1991.(V.21.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendeletet a 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet módosította.

2 Az 1. § (1) bekezdésének szövege a 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. 1. §-ával módosított szöveg.

3 A 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 5. §-ával módosított 1. és 2. számú mellékletek közlését mellőzzük, azok a   Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál  tekinthetők meg.

4 A 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 5. §-ával módosított 3. számú melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg..

 

5 A 3. § szövege a 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 2. §-ával módosított szöveg.

6 A 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 5. §-ával módosított 4. számú melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál  tekinthető meg.

7 A 4. § szövege a 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 3. §-ával módosított szöveg.

8 A 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 5. §-ával módosított 5. számú melléklet  közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.

 

9 A 11. § szövege a 4/1991.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 4. §-ában megállapított szöveg.