*

Működés

 

8/1992.(VI.23.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

1992. évi költségvetéséről

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 1992. évi költségvetésére és annak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

 

Első rész

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 1992. évi költségvetését

 

2.056.350 e Ft bevételi főösszeggel és

2.056.350 e Ft kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdés megállapított bevételi főösszeg előirányzatát forrásonkénti megoszlásban az 1. számú melléklet, a kiadási főösszeg előirányzatát jogcímenkénti megoszlásban a 2. számú melléklet tartalmazza.2

 

2. §

 

            A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési intézményei intézménysoros, a Polgármesteri Hivatal feladatsoros kiadási költségvetését - ebben az általános és a céltartalékokat - a 3. számú mellékletek szerinti összegekkel hagyja jóvá.2

3. §

 

            A Képviselő-testület a felújítási előirányzatot 135.000 e Ft összeggel határozza meg. A felújítási célokat a 4. számú melléklet tartalmazza.2

 

4. §

 

            A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 413.899 e Ft összeggel határozza meg. A fejlesztési feladatokat az 5. számú melléklet tartalmazza.2

 

 

 

 

 

Második rész

 

Az Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

 

5. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a 3-5. számú mellékletben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

 

            (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 

6. §

 

            (1) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítási jogot az alábbi esetekben tartja fenn magának:

            a) az önkormányzati költségvetési intézményeket érintően

            - pénzmaradvány jóváhagyása;

            - működési és fejlesztési célú támogatás változtatása;

            b) a Polgármesteri Hivatalt, mint a kerületi Önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szervet érintően

            - önkormányzati bevételek változtatása;

            - cél- és általános tartalék felosztása;

            - pénzmaradvány jóváhagyása;

            - külön döntést igénylő központi pótelőirányzatok felosztása;

            - működési,      fejlesztési     előirányzatok      közötti           előirányzat

            átcsoportosítás;

            - működési,     felújítási,  fejlesztési előirányzatokon belül az ágazatok

            közötti előirányzat átcsoportosítás.

 

            (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények kiadási előirányzataikat - a működési bevétel kivételével - saját hatáskörben növelhetik a nem tervezett, befolyt többletbevételeik összegével.

 

            (3) A pénzmaradványból történő pénzfelhasználás a (2) bekezdésben foglaltak szerint előirányzat-módosítási kötelezettséggel jár. A dologi kiadások pénzmaradványa a béralap növelésére is felhasználható, ha a működtetés biztonságát nem veszélyezteti.

 

            (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok is csak arányosan teljesíthetők.

 

            (5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt előirányzat-változtatásokról a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámoló keretében, be kell számolni a Képviselő-testületnek.

 

7. §

 

            (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények részére a Polgármesteri Hivatal az éves pénzellátási tervnek megfelelő ütemben biztosítja a költségvetési támogatást.

 

            (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközeiket - a költségvetési támogatás kivételével - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként elhelyezhetik.

 

8. §

 

            A Képviselő-testület a hitelfelvételhez kapcsolódóan:

            a) saját hatáskörben fenntartja a vállalkozásra vonatkozó hitelfelvételről szóló döntést,

            b) a likviditási hitel felvételében való döntési jogát 50 millió Ft erejéig a polgármester részére biztosítja, a soron következő Képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

 

III.  rész

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

9. §

 

            A céltámogatásra felterjesztett új beruházások a céltámogatásra vonatkozó országgyűlési döntésig nem indíthatók. A döntés ismeretében az előirányzat-módosítási javaslatot a testület elé kell terjeszteni.

 

10. §

 

            Az Önkormányzat és költségvetési intézményei működőképességének ellenőrzése érdekében az Önkormányzat 1992. évi költségvetését az 1992. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 1992. augusztus 15-ig felülvizsgálja.

 

11. §

 

            Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 1992. október 1-ei fordulónappal teljeskörű vagyonleltárt kötelesek elkészíteni.

 

12. §

 

            (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1993. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének megállapításáig, de legkésőbb 1993. március 31-éig az önkormányzati költségvetési intézmények és a vagyongazdálkodás finanszírozásáról oly módon gondoskodjon, hogy a működőképesség biztosított legyen.

 

 

 

            (2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a polgármester

            a) a működési kiadásokat az 1992. évi szinten finanszírozza;

            b) a fejlesztési kiadások teljesítése során az  1992. évről áthúzódó feladatok és az 1992. évben vagy azt megelőzően kötött szerződések 1993. évi ütemének megfelelően a már elvégzett munkák kifizetésére intézkedik;

            c) a vagyongazdálkodás körében a Képviselő-testület bizottságai döntésével alátámasztott időbeni feladatokat finanszírozza.

 

            (3) A pénzeszközöket szükség szerint, időarányosan kell az intézmények rendelkezésére bocsátani.

 

13. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1992. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

 2 Az 1, 2, 3, 4, és 5. számú melléklet közlését mellőzzük, azok a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál  tekinthetők  meg.