Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Süni óvodák

Óvodavezető: Kovács Zsuzsa SUNI_logo-854x873
Székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 29.
Telefonszám: 355-49-94
E-mail: suniovodak@gmail.com
Tagóvoda: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 18.
Telefonszám.: 355-39-65
E-mail: sunitagovoda@gmail.com
Honlap: www.suniovodak.hu
Engedélyezett csoportok száma Max./min. csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
4 16-25 81
3 16-25 60

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára kell hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet.”

Maria Montessori 1932

 

A SÜNI ÓVODÁK két épületben található, a XII. kerületben Németvölgyi út 29. és az Orbánhegyi út 18. szám alatt, jó közlekedési lehetőséggel, zöldövezetben.

A Németvölgyi út 29. szám alatt lévő központi óvoda négy csoporttal, a tagóvoda három csoporttal rendelkezik. A két intézmény egymáshoz közeli telephelyei biztosítják a mindennapi, rendszeres, személyes kapcsolattartást. Óvodánk családias jellegéhez az épület sajátosságai (villaházak) és a kis létszámú közösség is hozzájárul.

Mindkét óvodánk kerttel, udvarral rendelkezik, ahol a játék során a gyermekek testi és lelki fejlődése egyaránt biztosítható.

suni1

A csoportszobák és az udvar berendezése esztétikus, biztonságos. A gyermekek nyitott polcrendszerekről az építő, konstruáló, készség és képességfejlesztő játékokat könnyen elérhetik. Az épületekben tornaterem is van, továbbá mindkét óvodában sószobát alakítottunk kiparajdi só felhasználásával, a légúti és a fertőzéses megbetegedések megelőzésére.

A csoportokban két fő óvodapedagógus dolgozik, munkájukat dajka vagy pedagógiai asszisztens segíti. Az együttműködés során a pedagógiai célok, feladatok azonosak a helyi pedagógiai programban megfogalmazottakkal.

Az óvodapedagógusok főiskolát végzett, jól felkészült szakemberek, akik az óvoda többi dolgozójával együtt, szeretetteljes légkörben teremtik meg a gyermekek érzelmi biztonságát. Nevelőtestületünk tagjai egyéb szakirányú végzettséggel is rendelkeznek, fejlesztőpedagógus, tanító, tanár, vezetőpedagógus és menedzser.

Értékeink, sajátosságaink

A SÜNI ÓVODÁK nevelési programjában is figyelembe vettük Maria Montessori nevelési elveit, és a mai kor igényeihez igazítva alkalmazzuk. Egyik alapelv, hogy minden gyerekben megvan a cselekvési vágy, a világ megisme- résének igénye és ennek kibontakoztatását kell elősegíteni.

Nevelésünk mottója: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló kötetlen vagy kötelező tevékenységek, foglalkozások keretében valósul meg.

A Süni Óvodák Pedagógiai Programja útmutatást ad az óvodapedagógusoknak a képességfejlesztés területeinek tartalmára vonatkozóan, segíti az óvodapedagógusok tervezőmunkáját, és tájékoztatást ad a szülőknek is az óvodai nevelés tartalmi jellemzőiről.

Óvodánk nevelési célja

A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, az egyéni és élet- kori sajátosságok figyelembevételével úgy alakítjuk, fejlesztjük óvodásaink képességeit, készségeit, hogy nyitottak legyenek a világ felé, alkalmassá váljanak az ismeretek befogadására és az iskolai életre. Montessori pedagógiáját követve erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevelünk.

A testi és lelki szükségletek harmonikus összehangolása érdekében tervezzük a napi és a heti életritmust.

Kiemelt feladatunk a csoporton belüli differenciált foglalkoztatás. A gyermekek saját tapasztalatok alapján tesznek szert az alapvető ismeretekre, problémamegoldó gondolkodásra.

Fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, hogy minden gyermek a maga szint- jén és képessége szerint tudjon fejlődni – ebben segítségünkre van a fejlesztő- pedagógus, a mozgásterapeuta és a logopédus. A gyermekek fejlődését nyomon követjük és ezt dokumentáljuk.

A gyermekek személyiségfejlesztését, tehetséggondozást a különböző tevékenységek során valósítjuk meg. Tudatosan beépítjük a nevelési feladatok közé:

 • anyanyelvi nevelés során a kommunikáció és metakommunikáció fejlesztését;
 • zenei nevelés során a ritmus- és hallásfejlesztést, a kottaírás előkészítését;
 • testnevelési foglalkozásokon a tartásjavítást, gerinctornát, lábtornát;
 • vizuális nevelés során a különböző ábrázoló technikák és -eszközök megismertetését.
suni2

Alapító Okiratunk alapján az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztését látja el intézményünk: gyengén látó, nagyothalló 25-40dB, akadályozott beszédfejlődésű, mozgáskorlátozottból, akik részleges egyoldalú felsővégtag-hiányosak.

A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásakor biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket.

Játékaink és Montessori eszközeink hatékonyan segítik az írás-olvasás előkészítését, az értelmi nevelés területén főként a gondolkodást, a matematikai műveletek végzését.

A szülők igényeit figyelembe véve olyan külső szolgáltatók részére biztosítjuk a tornatermet, akiknek a tevékenysége a nevelési programunk szellemiségével összhangban van, segíti az alapfeladataink ellátását és a gyermekek egészségére fejlesztő hatású (úszás, néptánc, judo, sünilabda,-labdajáték). A környezet megismerésére nevelést kiegészítjük helyszíni foglalkozásokkal ornitológus szakember irányításával.

Hagyományaink

Az ünnepek az érzelmi élet fejlődését segítik elő. A közös élmények előse- gítik a csoportlégkör pozitív irányú alakulását.

 • „SÜNIMŰHELY” alkotó napokon, nagy figyelmet fordítunk a fejlesztésre és a tehetséggondozásra. „Tátika”- zenei-irodalmi, „Töprengő”- külső világ tevékeny megismerése, „Mozgolódó”-mozgás, „Ecsetelő”- vizuális műhely)
 • kirándulások
 • rendszeres állatkerti látogatások
 • színház- és múzeumlátogatás
 • Mikulás, gyermekkarácsony, farsang, húsvét, anyák napja, majális
 • Jeles napok – Föld napja, Állatok világnapja, Víz világnapja, Madarak, fák napja

Kapcsolat a szülői házzal

Óvodánkban a szülőkkel jó nevelőpartneri kapcsolatot alakítottunk ki és a gyermekek, szülők jogait, kötelességeit érvényre juttatjuk. A közös ünnepek szervezésével, lehetőséget teremtünk egymás szokásainak, értékrendjének még jobb megismerésére.

Családdal közösen szervezett programok

 • családi játszódélután
 • karácsony és húsvét előtti alkotódélután, közös kézműves tevékenységek
 • anyák napjához kapcsolódó játszódélután a kis- és középső csoportban
 • Süniébresztő – gyermeknap
 • az óvoda kertjében növényültetés a szülőkkel, gyerekkel,
 • kerület által szervezett családi rendezvények, fórumok

A SÜNI ÓVODÁKAT elhagyó gyermekek nyitottak, érdeklődő beállítódással tekintenek az iskola felé. Az iskolai életet zökkenőmentesen szokják meg és a követelményeknek személyiségük zavara nélkül képesek eleget tenni.

A Süni Óvodákért Alapítványt célja az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítéséhez támogatás nyújtása, hátrányos helyzetű csoportok, gyermekek, kisebbségek felkarolása, társadalmi integrációjuknak, esély- egyenlőségük támogatása.

Számlaszám: 11600006-00000000-34833915

Kívánjuk, hogy jövendőbeli óvodásaink is jól érezzék magukat, mint egy nagy családban, ahol figyelnek egymásra, segítenek egymásnak és a szeretet betölti életüket.

Kovács Zsuzsa és az óvoda nevelőtestülete