Hegyvidéki Önkormányzat

Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23-25.
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf: 925
E-mail cím: onkormanyzat@hegyvidek.hu
Telefon: 06 1 224 5900, Fax: 06 1 224 5905
Zöld szám: 06 80 200 907

Házasságkötés


A házasságkötés személyes jog, ezért a házasságkötési szándékot mindkét fél jelenlétében személyesen kell bejelenteni. Az anyakönyvvezető a házassági eljárás során az alábbiakat vizsgálja:

 • személyazonosságot
 • állampolgárságot (az állampolgárság meghatározza az ember személyi állapotát: magyar állampolgárra magyar hatósági eljárásban a magyar szabályok vonatkoznak)
 • cselekvőképességet
 • a családjogi törvényben meghatározott rokonságot
 • a házasulók családi állapotát.

 

Ennek megfelelően a házasságkötési szándékot a következő módon kell bejelenteni:

1. a házasulók személyes megjelenésével

2. érvényes igazolványával - személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, Magyarországon lakó magyar állampolgár bejelentheti érvényes magyar útlevéllel és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal- (a 2001. január 1-től kiállított vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, magyar állampolgárságot nem, ezért a házasságkötés bejelentésénél azt elfogadni nem lehet)

A 2001. január 1-től kiállított vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, ezért kérjük, hogy a fent megjelölt személyi okmányokat szíveskedjenek magukkal hozni.

3. születési anyakönyvi kivonatával

4. elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirattal, vagy jogerős bontóperes ítélet bemutatásával (nőtlen, hajadon családi állapot esetén az Anyakönyvi Csoport nem kér külön igazolást, mert ezt a két családi állapotot ellenőrizni lehet a központi nyilvántartás adatbázisában. A házasságkötések előtt az anyakönyvvezetők az adatbázisban minden házasuló családi állapotát ellenőrzik.)

 

A házasságkötési szándék bejelentését jegyzőkönyvbe kell foglalni.

 

A jegyzőkönyv a kiállítástól számított 1 évig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési szándékot 1 évvel korábban lehet bejelenteni.

 

Az anyakönyvvezési feladatok ellátásáról szóló KIM rendelet 12.§ (3) bekezdése a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos kötelező várakozási időt ír elő. A 31. nap és az 1 év lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak is megfelel. A 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést adhat a jegyző megbízásából eljáró csoportvezető, az erre irányuló kérelemben a felmentés indokát hitelt érdemlően kell igazolni. A felmentési kérelmet írásban kell benyújtani, és mindkét házasulónak alá kell írnia. Közeli halállal fenyegető állapot esetén el kell tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő meglététől, ilyen esetben tájékoztatásért keresse az anyakönyvvezetőt.

 

Gyakran előfordul, hogy külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, ilyenkor feltétlenül keresse Mészáros Ágnes, Rácz Nóra anyakönyvvezetőt, aki a konkrét eset körülményeire figyelemmel személyre szólóan ad tájékoztatást.

 

Általánosságban elmondható, hogy a külföldi házasulónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezt az igazolást a magyar jog tanúsítványnak nevezi. A tanúsítványt hatóság állítja ki. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a hatósághoz vagy hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban OFFI, Budapest VI. Bajza u. 52.), valamint külföldön a magyar külképviselet konzulátusa.

 

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

 

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában (bejelentéskor és a házasságkötésnél) tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona. A tolmácsnak nem a tolmács mivoltát kell igazolnia, hanem személyazonosságát.

 

Külföldi házasuló esetén - miután az általa benyújtott okiratokat, igazolásokat a Budapest Főváros Kormányhivatalához fel kell terjeszteni és azok elfogadhatóságáról szakhatósági állásfoglalást kérni - az anyakönyvi hivatal nem tudja biztosítani a 31. napon történő házasságkötést, időpontot csak az iratok visszaérkezése után lehet lekötni.

 

Gyakran előfordul, hogy a külföldi házasuló magyar állampolgársága vélelmezhető, ebben az esetben az anyakönyvvezető hivatalból vizsgálja, hogy fennáll-e a magyar állampolgárság. Az eljárásról külön kérjen tájékoztatást.

Amennyiben az előző házasságot külföldi bíróság bontotta fel és azt Magyarországon még nem ismertették el, feltétlenül kérjen tájékoztatást. A külföldi bontóper feljegyeztetése több eljárási cselekményt von maga után, hosszabb időt kíván.

A külföldi házasságkötésnél a házasságkötés helye szerinti állam anyakönyvvezetője (erre illetékes más szerve) ad tájékoztatást a házasulók részére arról, hogy milyen okiratok, igazolások benyújtását kéri a házasságkötéshez.

Magyarországon házassági tanúsítvány 2013. március 1-től nem kerül kiállításra. Amennyiben a tervezett külföldi házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetője (erre illetékes más szerve) tanúsítványt kér, az illetékes magyar konzuli tisztviselő az előbbiekben jelzett tényről igazolást adhat ki.

 

A házasságkötés és élettársi kapcsolat létesítésének helyszínei, lehetőségei

 

A 2010. évi I. törvény 18.§ (2) bekezdése szerint, hogy a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése kijelölt és az erre a célra kialakított hivatali helyiségben történik a közreműködő anyakönyvvezető és két tanú jelenlétében.

 

Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló 1/2011. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet az alábbiak szerint határozta meg kerületünkben a házasságkötések rendjét.

 

Hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosított a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a Polgármesteri Hivatal erre a célra kijelölt helyiségében az anyakönyvvezetővel előre egyeztetett időpontban többletszolgáltatás (szertartás) nélkül.

 

A házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére hivatali munkaidőn kívül minden pénteken 14.00 órától 17.00 óráig, évenként előre kijelölt szombatokon 12.00 és 17.00 óra között van lehetőség a Barabás Villában a Munka törvénykönyvben meghatározott munkaszüneti napok kivételével.

 

Cím: Barabás Villa

1122 Budapest, Városmajor u. 44.

Telefon:06-70-380 5553

Honlap: http://www.barabasvilla.hu/eskuvo/

 

 • Két tanú jelenlétében köthető a házasság, illetve létesíthető a bejegyzett élettársi kapcsolat szertartás nélkül a Vincellérházban, az erre a célra berendezett irodában.
  A terembérleti díj bruttó 15.240.- Ft.


 • Óra egészkor vehető igénybe a rendezvényterem, és óra feles időpontokban áll rendelkezésre a Villa szalon.
  Pénteken a terembérleti díj: szalon bruttó 31.750.- Ft., rendezvényterem bruttó 50.800.- Ft.
  Szombaton a terembérleti díj: szalon bruttó 50.800.- Ft., rendezvényterem bruttó 63.500.- Ft.

 

A terembérleti díjat az önkormányzat részére kell befizetni.

A befizetésre szolgáló csekket az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésekor a házasulók részére átadja, vagy a szándék felvételekor készített értesítőben feltüntetett számlaszámra a házasuló a terembérleti díjat utalhatja. Az átutalásról szóló igazolást vagy a befizetést igazoló feladóvevényt az anyakönyvvezető által megadott e-mail címre kell megküldeni, a bejelentkezést követő 8 napon belül.

 


2017. évben házasságkötésre kijelölt napok:

Január 14, 27, 21

Február 10, 11, 25

Március 4, 17, 18, 31

Április 1, 7, 8, 15, 21, 22, 28, 29

Május 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Június 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30

Július 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Augusztus 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Szeptember 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Október 6, 7, 13, 14, 20, 21

November 3, 4, 17, 18

December 1, 2, 15, 16

 


2018. évben házasságkötésre kijelölt napok:

2018. január 1 - április 5. - egyedi egyeztetés alapján

2018. április 5 - október 20. között minden pénteken 14:00-17:30

minden szombaton 12:00-17:30

2018. október 20 – december 31. között - egyedi egyeztetés alapján


A 2010. évi I. törvény 18.§. (2) bekezdése lehetőséget biztosít a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére. (pl. étterem)

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti kérelmet a házasulók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő felek írásban nyújtják be az anyakönyvi csoportvezetőnek címezve a szándék bejelentésnél.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzőjének 3/2008. számú utasítása értelmében az anyakönyvi csoportvezető határozatba foglalt engedélye után, külön megállapodásban rögzített díjat kell megfizetni a hivatal költségvetési számlájára.

 

A hivatali helyen kívüli házasságkötés díja: bruttó 76.200.- Ft.

 
Munkatársak:
Mészáros Ágnes anyakönyvvezető

Bogyó Mariann anyakönyvvezető

Paládi Elek anyakönyvvezető

Rácz Nóra anyakönyvvezető

Szuret_svabhegy

2017. október 13. (péntek) 14 órától 17 óráig

Idoesek_Egeszseg_Iskolaja_2017_szept_okt

2017. szeptember - október

Innobuildings

2017. október 2. 10:00 - 17:00

szarvasboges

Szarvasbőgés túrák és szakvezetések a Pilisi Parkerdőben és a Budakeszi Vadasparkban

Nevtelen

Programajánló

logotype_250x250

Programfüzet

Egeszseges_Hegyvidek227

Az Egészséges Hegyvidék program 2017-ben is folytatódik.


«
»

Zold_Iroda_konferencia_banner

Széchenyi 2020

Zöld Iroda

Hegyvidéki baba

Hegyvidek_ONvedelem_banner

Lovasut_banner

gyorsnet_banner

Kóstolja meg Ön is

kerekpar_regisztracio

matyasbanner

E-ügyintézés


local_taxes_banner250

Ter-koz2

Hegyvidék TV

banner_ovodasok_2017

Amire büszkék vagyunk

Telefonon a Hegyvidék

Pokorni Zoltán

Váczi János blogja

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hegyvidék Kártya

Hegyvidék újság

Kiadványaink

Minerva térinformatika