*

Működés

10/1997.(IV.23.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1997. évi

költségvetéséről[1]

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1)[2]  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1997. évi költségvetését

 

4.984.039 ezer forint bevételi főösszeggel és

4.984.039 ezer forint kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait címenként, ezen belül költségvetési szervenként e rendelet melléklete tartalmazza.[3]

2. §[4]

 

            Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok határozattal megállapított 1997. évi költségvetését is a következők szerint:

a) Horvát Kisebbségi Önkormányzat        4.973 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                       4.973 ezer forint kiadási főösszeg,

b) Német Kisebbségi Önkormányzat        7.351 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                       7.351 ezer forint kiadási főösszeg,

 

c) Örmény Kisebbségi Önkormányzat      6.686 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                       6.686 ezer forint kiadási főösszeg,

 

d) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat      5.601 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                       5.601 ezer forint kiadási főösszeg.

 

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait - e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül - az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit és a Polgármesteri Hivatalt a saját költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére, azzal a megkötéssel, hogy az 1997. április 1-jét követően bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a polgármester engedélyének beszerzéséig zárolásra kerül.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan döntenek.

 

4. §

 

            (1) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásainak fedezetére a támogatást a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges likvidítási tervet a költségvetési szerv minden hónap 28-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodájára.

 

            (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú - kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről döntsön.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb, az Önkormányzat számlájára érkező támogatását a megérkezését követő 3 munkanapon belül kell folyósítani. Az Önkormányzat által a helyi kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatást évente két alkalommal, legkésőbb április 15-ig és június 30-ig kell folyósítani.

            (4) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - szabadon használhatják fel. A befolyt tényleges többletbevételről és annak tényleges vagy várható felhasználásáról - az előirányzatok módosítása céljából - negyedévente, annak utolsó hónapja 25-ig tájékoztatást kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ezen adatszolgáltatásnak közvetlenül, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a GAMESZ-on keresztül tesznek eleget.

 

            (5) A költségvetési szervek az előirányzataik között kizárólag a polgármester engedélyével csoportosíthatnak át. Az engedélyezett átcsoportosításokról a beszámolókhoz kapcsolódóan a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

 

5. §

 

            (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

            a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

            b) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között az érintett szervek kezdeményezésére esetenként és legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a központi támogatással finanszírozott és feladathoz rendelt előirányzat módosításról legkésőbb a féléves költségvetési beszámoló során, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásakor dönt.

 

            (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő üléséig tájékoztatja.

 

            (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat változtatásokról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

 

            (5) A Polgármesteri Hivatalnál keletkező tényleges bevételi többlet felhasználásának, illetve az önkormányzati szintű tényleges költségvetési hiány miatt szükségessé váló esetleges hitelfelvétel kezdeményezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

6. §

 

            A költségvetésben elkülönített polgármesteri tartalékkeret időarányos részével a polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

7. §

 

            (1)[5]  A költségvetésben az önkormányzati oktatási és közművelődési költségvetési szervek részére elkülönített fejlesztési és működési célú keret felhasználásáról a Kulturális és Közoktatási Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A keret kizárólag a megjelölt célra használható fel.

 

            (2) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására és a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek felújítására szolgáló fejlesztési célú tartalék keret felhasználására 1997. május 30-ig a polgármester pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Környezetvédelmi, a Városépítési és Városfejlesztési, valamint a Vagyonhasznosítási és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt.  A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

 

            (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

8. §

 

            Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Önkormányzat Képviselő-testületénél a jegyző javaslata alapján a polgármester kezdeményezi. A felhasználásról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

9. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapjának mértékét 1997-ben 27.000.- Ft/hóban állapítja meg.

 

10. §

 

            A polgármesternek 1997. november 30-áig kell az Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjesztenie azokat a rendelet-tervezeteket, amelyek az 1998. évi költségvetés megállapításához és végrehajtásához szükségesek.

 

11. §[6]

 

12. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. A rendelet 9. §-át 1997. január 1-től kell alkalmazni.

 

 [1] A 10/1997.(IV.23.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendeletet a 15/1997.(XI.5.) és a 18/1997.(XII.22.) Bp.Főv.XII.ker.

Ök.rendelet módosította.

[2] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg a 18/1997.(XII.22.) Bp.Főv.XII.ker.

Ök.rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével  módosított bevételi és kiadási főösszeg.

[3] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg. A mellékletet utóbb a 15/1997.(XI.5.) és a 18/1997.(XII.22.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet mellékletei módosították.

[4] A 2. § (1) bekezdésében meghatározott főösszegek a 15/1997.(XI.5.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet 2. §-ával  módosított főösszegek.

 

[5] A 7. § (1) bekezdésének szövege a 18/1997.(XII.22.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

 

[6] A 11. § szövege beiktatva a 4/1994.(III.2.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet 13. §-ánál.