*

Működés

18/1995. (XII.13.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Budapest Főváros Közgyűlése önkormányzati rendeletének végrehajtásáról[1]

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995.(X.20.) Budapest Főváros Közgyűlése önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Főv.r.) 2. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A rendelet hatálya

            a) a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületeként nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá

            b) az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület) terjed ki.

                                                                 2. §

 

(1) A közterületeket két kategóriába kell sorolni:

            a) kiemelt jelentőségű közterületek (a továbbiakban: "A" kategóriába tartozó közterületek),

            b) egyéb közterületek (a továbbiakban: "B" kategóriába tartozó közterületek).

 

            (2) Az "A" kategóriába tartozó közterületeket a rendelet 1.számú melléklete határozza meg. A mellékletben fel nem sorolt közterületek a "B" kategóriába tartoznak.

3. §

 

A Főv.r. 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eseteken kívül nem adható közterület-használati hozzájárulás:

            a) az "A" és "B" kategóriába tartozó közterületekre reklámhordozó céllal elhelyezett jármű tárolásához,

            b) az "A" kategóriába tartozó közterületre üzemképtelen jármű tárolásához,

            c) a "B" kategóriába tartozó közterületre üzemképtelen jármű 30 napot meghaladó tárolásához,

            d) 7 órától 18 óráig göngyöleg tárolására,

            e) mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából a rendezvény időtartamára,

            f) pavilon 10 évet meghaladó elhelyezéséhez (létesítéséhez).

 

 

 

 

3/A. §[2]

(1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, egy évet meg nem haladó időtartamra, legfeljebb a naptári év végéig adható. Kérelemre a polgármester ettől eltérő határozatot hozhat.

(2) Egy évnél hosszabb időtartamra kötött megállapodás esetén a közterület-használati díjat legalább a naptári év végéig előre kell megfizetni.

3/B. §

(1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a kérelemben megjelölt közterület-használat kezdő időpontját legalább 15 nappal megelőzően kell benyújtani az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidőt követően benyújtott közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem csak igazolási kérelem benyújtása esetén fogadható el.

3/C. §

A Főv. r. 4. § (2) bekezdésében foglaltakon túl közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni a közterület rendeltetésétől eltérő bármely célú használatához, ide nem értve a Főv. r. 4. § (4) bekezdésében meghatározott eseteket.

4. §

 

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

            a) a közterület-használat helyét tartalmazó helyszínrajz vázlatát 1:100  méretarányban,

            b) kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén a kitelepülés tervezett módját bemutató fényképet vagy műszaki rajzot is,

            c)[3] cég- és címtábla, hirdetőberendezés, reklámhordozó elhelyezése iránti kérelem esetén a cég-, címtábla, hirdetőberendezés, reklámhordozó tervét és az érintett közterület fényképét.

 

5. §

 

 (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemről az Önkormányzat polgármestere dönt. Közpark esetén a hozzájárulás megadásához az Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi Bizottsága egyetértése szükséges.

 

            (2)[4]

 

 

5/A. §[5]

 

(1) A közterület-használati engedély érvénye – kérelemre – naptári éven belül meghosszabbítható.

(2) A közterület-használati hozzájárulást haladéktalanul vissza kell vonni attól a közterület-használótól, akinek 90 napon túli közterület-használati díjtartozása van, és azt írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül nem egyenlíti ki.

(3) Nem adható közterület-használati hozzájárulás, ha a hozzájárulást kérőnek közterület-használati díj-tartozása van.

 

6. §

 

(1)[6] A közterület-használati díjat tevékenységenként, a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 2. számú melléklete állapítja meg. A mellékletben meghatározott díjtól a polgármester a közterület használójával kötött megállapodásban indokolt esetben eltérhet, a Közellátási és Közbiztonsági Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett.

 

            (2) A fizetendő közterületi-használati díjat növelni kell az általános forgalmi adóról szóló, módosított 1992. évi LXXIV. törvény szerinti általános forgalmi adóval.

 

7. §

 

Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének meghosszabbítása idejére (Főv.r. 12. §-ának (4) bekezdése) az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszeresét kell megfizetni.

 

8. §

 

(1)[7] A Főv. r. 14. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eseteken kívül nem kell közterület-használati díjat fizetni a műemléki védettség alatt álló épület felújítási munkálataival kapcsolatos építőanyag, állványzat elhelyezéséért.

 

            (2) Az Önkormányzat polgármestere a közterület-használati díjat mérsékelheti vagy elengedheti:

            a/[8] az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási, és közterület-fenntartási munkálatok,

            b/ jótékonysági célok érdekében végzett tevékenység,

            c/ kiállítás, sport- és kulturális rendezvények,

            d/ az Önkormányzat szervezeteinek rendezvényei esetében.

 

 

9. §[9]

 

(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben - a tényleges használat időtartamára és területére - az egyébként irányadó közterület-használati díj felső határának tízszerese is megállapítható azzal, hogy a megállapított közterület-használati díj nem lehet kevesebb, mint az egyébként irányadó közterület-használati díj felső határának háromszorosa.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is megfelelően alkalmazni kell, ha a közterület-használati díj összegét a polgármester a 8. § (2) bekezdése alapján mérsékelte.

 

(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított használati díjat kérelemre a közterület tulajdonosa mérsékelheti, ha a kérelmező a hozzájárulás nélküli, vagy hozzájárulástól eltérő közterület-használatot megszüntette, és az (1) bekezdésben megállapított használati díj megfizetése számára – különös tekintettel jövedelmi, vagyoni viszonyaira – aránytalanul nagy vagyoni hátrányt jelentene. A mérsékelt használati díj összege nem lehet kevesebb, mint az egyébként irányadó közterület-használati díj felső határának másfélszerese.

 

10. §

 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Főv.r. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

            (2) Aki a rendelet hatályba lépésekor érvényes, határozatlan időre szóló vagy valamely feltétel bekövetkezéséhez kötött engedély alapján közterületet használ, az a rendelet hatálybalépésének napjától számított 6 hónapon belül kérheti az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás megadását.

 

            (3) Aki a (2) bekezdés szerint a közterület-használati hozzájárulást nem kérelmezi vagy nem kapja meg, az a közterületet a rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapig jogosult használni.

 

            (4) Aki a rendelet hatálybalépésekor érvényes, határozott időre szóló engedély alapján közterületet használ, az az engedélyben meghatározott idő letelte előtt legalább 15 nappal kérelmezheti az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás megadását.

 

12. §

 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterület-használatról szóló 19/1994.(VI.21.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete hatályát veszti.

 

1. számú melléklet a 18/1995(XI.13.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletéhez[10]

 

Kiemelt jelentőségű ("A" kategóriába tartozó) közterületek

 

1.         Hegyalja út

2.         Jagelló út – Apor Vilmos tér – Böszörményi út – Kékgolyó utca –

           Magyar Jakobinusok tere – Alkotás utca által határolt terület, a

határoló utcákkal és terekkel együtt, kivéve a MOM Park Csörsz utca – Alkotás utca – Dolgos utca által határolt tömbjének belső, közhasználatra átadott területét

3.         Csaba utca a Várfok utcától a Városmajor utcáig

4.         Maros utca a Krisztina körúttól a Csaba utcáig

5.         Szt. János Kórház előtti közterület

6.         Királyhágó tér

7.         A Farkasréti temetőt határoló közterületek

8.         Fodor utca a Szendrő utcától a Pagony utcáig

9.         Rege park és határoló utcái

10.      Németvölgyi út

11.      Városmajor park

12.      Városmajor utca

13.      Diana park és határoló utcái

14.      Diana utca (9578) hrsz.

15.      Márvány utca – Alkotás utca – Győri út közötti szakasza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 18/1995.(XII.13.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelethez[11]

 

 

A közterület-használati díj mértéke

 

 

A díj-tétel jele

A közterület-használat célja

A díj

(20%ÁFA nélkül)

 

"A" kategóriába
tartozó
közterületen

"B" kategóriába
tartozó
közterületen

1.

 Üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 

 védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő

 kötél, cég- és címtábla elhelyezése

 

1.000,-Ft/m2/hó

 

 

700,-Ft/m2/hó

 

2.

  Hirdető berendezés, reklámhordozó

 elhelyezése

a.)     kulturális esemény reklámja

(fizetendő az alapdíj 30%-a)

b.)     sportesemény reklámja

(fizetendő az alapdíj 50%-a)

c.)     kereskedelmi reklám (fizetendő a teljes alapdíj

alapdíj: 6.000,-Ft/m2/hó

 

 

1.800,-Ft/m2/hó

 

3.000,-Ft/m2/hó

 

6.000,-Ft/m2/hó

alapdíj: 4.000,-Ft/m2/hó

  

 

1.200,-Ft/m2/hó

2.000,-Ft/m2/hó

 

4.000,-Ft/m2/hó

3.

 Óriásplakát elhelyezése

300.000,-Ft/db/év

150.000.-Ft/db/év

 

4.

 Pavilon, árusító és az árusítással

 kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke,

 továbbá árusításra szolgáló asztal,

 guruló kocsi elhelyezése és

 árubemutatás,

 Vendéglátói előkert, terasz, sörsátor,

 büfé ideiglenes létesítése esetén

 

legalább

7.000,-Ft/m2/hó

 

legfeljebb

12.000,-Ft/m2/hó

 

legalább

4.500,-Ft/m2/hó

 

legfeljebb

 7.000,-Ft/m2/hó

5.

 Üzemanyagtöltő állomás

legalább 9.600,-Ft/m2/hó

legfeljebb 24.000,-Ft/m2/hó

6.

a.) Építő munkával kapcsolatos állvány,

 építőanyag, építési törmelék tárolása, építési, szerelési célból elhelyezett daru, felvonó, kiszolgálómozgó anyagszállító,

egyéb éphez kapcsolódó tevékenység200,-Ft/m2/nap

 

 b.) az a.) pontban felsoroltak

   teljes útelzárás esetén

 

2.000,-Ft/m2/óra

 c.) építési konténer tárolása

Nem korlátozott várakozási övezet területén 1.nap:

1.000,-Ft/db/nap

korlátozott várakozási övezet területén 1.nap:

                      2.000,-Ft/db/nap

2. naptól naponta: 2.400,-Ft/db/nap

 

 

7.

 Alkalmi és mozgó árusítás

legalább

 1.500,-Ft/m2/nap

legfeljebb

 2.000,-Ft/m2/nap

legalább

 1.000,-Ft/m2/nap

legfeljebb

1.500,-Ft/m2/nap

8.

Film-, televízió-, video- és hangfelvétel készítése

legalább 5.000,-Ft/m2/nap

legfeljebb 7.000,-Ft/m2/nap

9.

 a.) Rendezvények és rendezvényhez kapcsolódó parkolás biztosítása

legalább 260,-Ft/m2/nap

legfeljebb 600,-Ft/m2/nap

 

 b.) alkalmi vásár

 

legalább

1.500,-Ft/m2/nap

legfeljebb

 2.500,- Ft/m2/nap

legalább

 1.000,- Ft/m2/nap

legfeljebb

 2.000,-Ft/m2/nap

 c.) tűzijáték,

30.000,-Ft/tűzijáték/alkalom

 d.) hőlégballon,

85.000,-Ft/ballon/nap

 e.) egyéb mutatványos tevékenység

1.000,-Ft/m2/nap

 

10.

 

 Közhasználatra át nem adott

 közterületek ideiglenes hasznosítása

parkosítás esetén

legalább 100,-Ft/m2/év

 

legfeljebb 1.500,-Ft/m2/év 

 

11.

 Kereskedelmi és szolgáltató létesítmény

 (szilárd térelemekkel körülhatárolt,

 talajhoz rögzített, illetve azon álló 

 huzamosabb emberi tartózkodásra

 alkalmas, 12 m2 alapterületet meghaladó kereskedelmi és szolgáltató

 célra használt építmény a hozzá tartozó

 területtel és más építményekkel együtt)


legalább

10.000,-Ft/m2/év

 

legfeljebb

 84.000,-Ft/m2/év

12.

 

 Üzemképtelen jármű tárolása a közterületen max. 1 hónapig

Tiltott

30.000,-Ft/jármű/hó

 

13.

 Járműtároló

15.000,-Ft/m2/év

14.

 Közterületnek a közcélú használatot korlátozó igénybevétele (ingatlanok, építmények, helyiségek megközelítésére használt nem közcélú közlekedők, lépcsők, feljárók, stb.

 

 

 

                        12.000,-Ft/m2/év

15.

Egyéb, a Főv.r. 4. § (2) bekezdésében meg nem határozott közterület-használati módok esetén.

 

legalább 300,- Ft/m2/év

 

legfeljebb 2.500,- Ft/m2/év

 

 1. A 18/1995. (XII.13.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendeletet a 7/1999. (VIII.11.), a 15/2000. (VII.12.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet, a valamint a 12/2001. (V. 2.), a 15/2001. (VI. 27.), a 7/2002. (VI.5.), a 2/2003. (II.12.), a 16/2003. (VII.2.), a 6/2005.(VII.1.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet, továbbá a 4/2007. (I. 10.)  és a 26/2007. (VI. 18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet módosította.

 

[2] A 3/A-3/C. §-t a 26/2007. (VI. 18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 1. §-a  iktatta a rendeletbe.

[3]  A 4. § c) pontját a 7/1999. (VIII.11.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet 1. §-a iktatta a rendeletbe.

[4]  Az 5.§ (2) bekezdését a 26/2007. (VI. 18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 7.§-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[5] Az 5/A §-t a 26/2007. (VI. 18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 2. §-a  iktatta a rendeletbe.

[6] A 6. § (1) bekezdésének szövege a 26/2007. (VI. 18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 3. §-ában megállapított szöveg.

[7] A 8. § (1) bekezdésének szövege a 26/2007. (VI. 18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 8. § (2) bekezdés a) pontjának szövege a 26/2007. (VI. 18.) B p. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 9.§ szövege a 26/2007. (VI. 18.)  Bp. XII.ker. Hegyvidék Ök. rendelet 5.§-ával megállapított szöveg.

[10] Az 1. számú melléklet szövege a 7/1999.(VIII.11.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 5.§-ával, valamint a 15/2001.(VI.27.) Bp. Hegyvidék XII.ker. Ök. rendelettel megállapított szöveg.

[11] A 2. számú melléklet a 4/2007. .(I. 10.) Bp.XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelettel megállapított szöveg. A 2. sz. mellékletet utóbb a 26/2007. (VI. 18.) Bp. XII. ker. Ök. rendelet  módosította.