*

Működés

2/1999.(III.10.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi

költségvetéséről[1]

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának d) pontjában és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1)[2]  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1999. évi költségvetését

       6.065.416 ezer forint bevételi főösszeggel és

       6.065.416 ezer forint kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait címenként, ezen belül költségvetési szervenként e rendelet melléklete tartalmazza.[3]

2. §

 

            Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok határozattal megállapított 1999. évi költségvetését is a következők szerint:

 

a) Cigány Kisebbségi Önkormányzat   530 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                   530  ezer forint kiadási főösszeg,

b) Görög  Kisebbségi Önkormányzat   530  ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                   530  ezer forint kiadási főösszeg,

c) Horvát Kisebbségi Önkormányzat   2.020 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                   2.020  ezer forint kiadási főösszeg,

d) Német Kisebbségi  Önkormányzat  7.727  ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                   7.727  ezer forint kiadási főösszeg,

e) Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2.980 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                   2.980 ezer forint kiadási főösszeg,

f)  Ruszin  Kisebbségi Önkormányzat   530  ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                    530  ezer forint kiadási főösszeg,

 

g) Szerb  Kisebbségi Önkormányzat    530  ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                    530  ezer forint kiadási főösszeg,

h) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat  530 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                    530 ezer forint kiadási főösszeg.

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait - e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül - az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit és a Polgármesteri Hivatalt a saját költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére, azzal a megkötéssel, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél 1999. április hó1-jét követően bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a polgármester engedélyének beszerzéséig zárolásra kerül.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan döntenek.

 

4. §

 

            (1) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásainak fedezetére az időarányos támogatást a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló likvidítási tervet a költségvetési szerv havonta két alkalommal, minden hónap 15-ig és 28-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztályára.

 

            (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél lekösse, vagy  azoknak rövid lejáratú - kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről döntsön.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb támogatását, az Önkormányzat számlájára történő átutalást  követő 3 munkanapon belül kell folyósítani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (4) A költségvetésben elkülönített, a helyi kisebbségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított - a kisebbségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló  - pénzügyi hozzájárulás elnyerésére  a helyi kisebbségi önkormányzatoknak 1999. április hó 1-jéig feladattervet kell benyújtaniuk. A benyújtott feladattervek alapján a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekkel Foglalkozó Bizottság dönt az egyes kisebbségi önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának mértékéről. A Bizottság által a feladattervek elbírálásával jóváhagyott pénzügyi hozzájárulást a kisebbségi önkormányzatok részére negyedévenként, a tárgy negyedév utolsó hónapja 30-ig kell folyósítani.

 

5. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - szabadon használhatják fel. A befolyt tényleges többletbevételről - az előirányzatok módosítása céljából - negyedévente, a tárgy negyedévet követő hó 15-ig tájékoztatást kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztálya részére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ezen adatszolgáltatásnak közvetlenül, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a GAMESZ-on keresztül tesznek eleget.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag a jogszabályok és a Képviselő-testület rendelete alapján, az azokban meghatározott feladatokkal, célokkal összefüggésben és az ott rögzített mértékben szedhetnek be.

 

            (3) Az önkormányzati költségvetési szervek működési bevételeik közül

 

            a) a térítési díjakat, kivéve a házi segítségnyújtás személyi térítési díját,

            b) az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételeket, valamint

            c) az egyéb sajátos bevételeket

készpénz átutalási megbízás (csekk) formájában kötelesek elszámolási számlájukra beszedni.

6. §

 

            (1) Az 1999. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

 

            (2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 

            (3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, a polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

 

 

            (4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

 

            a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

            b) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként és legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

            (5) A (3) bekezdés és a (4) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén  tájékoztatja.

 

            (6) A  költségvetési szervek a rész-előirányzataik között kizárólag a polgármester engedélyével csoportosíthatnak át. Az engedélyezett átcsoportosításokról - a beszámolókhoz kapcsolódóan - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

7. §

 

            (1) Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Önkormányzat Képviselő-testületénél a jegyző javaslata alapján a polgármester kezdeményezi. A felhasználásról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésben az Önkormányzat költségvetési szerveinek évközi energia és bér többletigénye pótlására céltartalékot különít el. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja.

 

            (3) A költségvetésben elkülönített polgármesteri tartalékkeret időarányos részével a polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

8. §

 

            (1) A költségvetésben az önkormányzati költségvetési szervek részére elkülönített fejlesztési és működési célú keret felhasználására a polgármester 1999. április hó 1-jéig  pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről a szakmailag illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester határoz.

 

            (2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott pályázatokat a szakmailag illetékes bizottságok véleményének kikérése mellett a polgármester bírálja el. Az elnyert támogatás hatékony felhasználása érdekében a polgármester a teljesítések végrehajtásához bevonhatja a Polgármesteri Hivatalt. Az elnyert támogatásról az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül kell tájékoztatni az érdekelteket. A támogatás kizárólag a megjelölt célra és a tárgyévben használható fel. Az elnyert támogatást a likvidítási tervben megjelölt időpontban kell folyósítani.

 

 

 

 

 

 

            (3) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására, a társasházak biztonságtechnikai céljaira és előkertjeinek kialakítására, továbbá a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek felújítására szolgáló keret felhasználására 1999. április hó  1-jéig a polgármester pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Környezetvédelmi, a Városépítési és Városfejlesztési, valamint a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Bizottságok véleményének kikérése mellett a polgármester dönt. A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

 

            (4) Az (1)-(3) bekezdésben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

9. §

 

            Az Önkormányzatnál bekövetkező költségvetési hiány miatt szükségessé váló esetleges hitelfelvételt a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. A hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

10. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapjának mértékét 1999-ben 30.000.- Ft/hóban állapítja meg.

 

11. §

 

            (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. A rendelet 10. §-át 1999. január 1-jétől, 5. §-ának (3) bekezdését 1999. július 1-jétől kell alkalmazni.

 

            (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

 

            a) a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről  szóló, többször módosított 24/1993.(XII.23.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete 5. §-ának (2)-(3) bekezdése hatályát veszti;

 

            b)[4]

 1  A 2/1999.(III.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendeletet a 8/1999.(XI.3.), a 9/1999.(XI.3.) és a 6/2000.(IV.5.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet módosította.

2  Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg a 6/2000.(IV.5.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított főösszeg.

[3] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg. A mellékletet utóbb a 8/1999.(XI.3.), a 9/1999.(XI.3.) és a 6/2000.(IV.5.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet módosította.

 

[4] A 11. § (2) bekezdése b) pontjának szövege beiktatva a 13/1995.(X.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 16. §-ába.