*

Működés

3/2005. (III. 23.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

 a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről[1]

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

(1)[2]Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének

      kiadási  főösszegét  11 595 435 ezer  forintban,

         bevételi főösszegét   11 595 435  ezer forintban

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait címenként, ezen belül költségvetési szervenként a rendelet 1. számú melléklete határozza meg.[3]

 

            (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a)     előirányzat-felhasználási ütemtervét 2005-ben a rendelet 2. számú,

b)     gördülő tervezését 2005-ben  költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait) a rendelet 3. számú melléklete szerint fogadja el.[4]

 

2. §

 

            Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok 2005. évi költségvetését is a következők szerint:

a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat                    714 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  714 ezer forint kiadási főösszeg,

b) Horvát  Kisebbségi Önkormányzat                   714 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  714ezer forint kiadási főösszeg,

c) Német Kisebbségi Önkormányzat                    714 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                   714 ezer forint kiadási főösszeg,

d) Örmény Kisebbségi Önkormányzat                  714 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  714 ezer forint kiadási főösszeg,

e) Szerb Nemzetiségi Önkormányzat                   714 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  714 ezer forint kiadási főösszeg,

 f) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat                 714 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                   714 ezer forint kiadási főösszeg.

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

(1)       Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény), valamint  a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

            (2)       Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12/A. § (1) – (3) bekezdésének és e rendelet 5. § (3) bekezdésének, valamint 6. § (1) bekezdésének figyelembe vételével felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan döntenek.

 

4. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 1631 főben állapítja meg. Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 1. számú mellékletének 3. oszlopa tartalmazza.

5. §

 

(1)              A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal tekintetében az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgála ( a továbbiakban: GESZ ) - számfejtik.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat - azok megtétele előtt – a likviditási tervben a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodáján egyeztetni, illetve bemutatni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni és a MÁK-hoz továbbítani nem lehet.

 

 

 

 

(3)       A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. 

 

            (4)       Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt.

 

(5)              Az intézmények jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

 

            (6)       Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

6. §

 

            (1)       Az intézmények, valamint az Önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságai részére jóváhagyott működési kiadásainak fedezetére szolgáló támogatást, tekintettel az Áht. 12/A. § (1)-(3) bekezdésére, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a költségvetési szerv és a gazdasági társaság a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt likviditási terv alapján és mértékéig lehet. 

           

(2)       A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb támogatását, az Önkormányzat számlájára történő átutalást  követő  5 munkanapon belül kell folyósítani.

7. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik - használhatják fel. A befolyt tényleges többletbevételről - az előirányzatok módosítása céljából - negyedévente, a tárgy negyedévet követő hó 15-ig tájékoztatást kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ezen adatszolgáltatásnak közvetlenül, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a GESZ-en keresztül tesznek eleget.

 

(2)              Az intézmények külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközeit elkülönítetten, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli. 

 

(3)              Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.

 

 

 

 

(4)       Az önkormányzati költségvetési szervek működési bevételeik közül

a)        a térítési díjakat, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az  intézményi étkeztetés személyi térítési díját,

b)        az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételeket, valamint

            c)         az egyéb sajátos bevételeket

készpénz átutalási megbízás (csekk), illetve átutalás formájában kötelesek elszámolási számlájukra beszedni.

 

(5) A közvetlenül, készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon költségvetési számlájára befizetni. Az intézményi étkeztetés személyi térítési díja kizárólag étkeztetés céljára használható fel.

8. §

 

(1)         A 2005. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeni juttatása, felhalmozási kiadások, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök) módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

            a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

            b) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 15 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

 

            (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén  tájékoztatja.

 

            (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a részelőirányzataik között kizárólag a polgármester előzetes engedélyével csoportosíthatnak át. Ehhez kapcsolódóan kötelezettség kizárólag az engedély megadása után – figyelemmel a 6. § (1) bekezdésére - vállalható. Az engedélyezett átcsoportosításokról - a beszámolókhoz kapcsolódóan - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

 

9. §

 

(1)              Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 51. § (1)-(2) bekezdésében előírt államháztartási egyensúlyt biztosító tartalékot (államháztartási tartalékot) képez, melynek felhasználását a költségvetési törvény 51. § (4) bekezdése szabályozza.

 

(2)              Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. 

 

(3)              A költségvetésben elkülönített általános tartalékkeret időarányos részével a polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

 

            (4)       Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Korm. rendelet 103. § (5) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő – lekötéséről döntsön.

10. §

 

            (1) A költségvetésben az önkormányzati költségvetési szervek részére elkülönített fejlesztési és működési célú keret felhasználására a polgármester 2005. április hó 15-ig  pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről a szakmailag illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt.

 

            (2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott pályázatokat a szakmailag illetékes bizottságok véleményének kikérése mellett, a kiírásban foglalt határidőn belül a polgármester bírálja el. Az elnyert támogatás hatékony felhasználása érdekében a polgármester a teljesítések végrehajtásához bevonhatja a Polgármesteri Hivatalt. Az elnyert támogatásról az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kell az érdekelteket tájékoztatni. A támogatás kizárólag a megjelölt célra és a tárgyévben használható fel. Az elnyert támogatást a likviditási tervben megjelölt és elfogadott időpontban kell folyósítani.

 

            (3) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására, a társasházak   biztonságtechnikai céljaira és előkertjeinek kialakítására, továbbá a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek felújítására szolgáló keret felhasználására 2005. április hó 15-ig a polgármester pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt.  A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

 

            (4) Az (1)-(3) bekezdésben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

11. §

 

             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési hiány miatt szükségessé váló hitelnek kizárólag a számlavezető banknál történő felvételére. A hitelfelvételről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.  

 

 

 

 

 

Egyéb rendelkezések

 

12. §

 

(1)   Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,

hogy a Képviselő-testület illetékes szakbizottsága(i) véleményének kikérésével pályázatot nyújtson be az önkormányzatok fejlesztési célú támogatására kiírt pályázataira, ha annak a fejlesztésnek az önrésze, amelyhez az Önkormányzat a támogatást igényli, nem haladja meg a 150 millió forintot.

 

(2)   Az Önkormányzat által nyújtott, az Áht. 15/A.  §-ában  nem  normatív,

céljellegű, fejlesztési támogatásokra vonatkozó közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege nem éri el a 200 ezer forintot.

 

Záró rendelkezés

 

13. §

 

(1)           Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2)              E rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtása során, valamint az Áht. 77. §-ában meghatározott esetben kell alkalmazni. 

 

 [1] A 3/2005.(III.23.) Bp. Hegyvidék XII.ker. Ök. rendeletet a 13/2005.(VIII.10), a 22/2005.(XII.14.) Bp. Hegyvidék XII.ker. Ök. rendelet és az 1/2006.(III.8.) Bp.XII.ker. Hegyvidék Ök. rendelet módosította.

[2] Az 1.§ (1) bekezdés szövege az 1/2006.(III.8.) Bp.XII.ker. Hegyvidék Ök. rendelet 1.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] Az 1. számú melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői-Csoportjánál tekinthető meg. Az 1. számú mellékletet utóbb módosította a 13/2005.(VIII.10.), a 22/2005.(XII.14.) Bp. Hegyvidék XII.ker. Ök. rendelet és az 1/2006.(III.8.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet.

[4] A 2-3. számú melléklet közlését mellőzzük, azok a Polgármesteri Hivatal Képvislői-Csoportjánál tekinthetők meg.