*

Működés

4/1995.(IV.12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

1995. évi költségvetéséről[1]

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1995. évi költségvetését

 

4.218 millió forint bevételi főösszeggel és

4.218 millió forint kiadási főösszeggel

 

állapítja meg.[2]

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, jogcímenként és feladatonként részletesen a rendelet melléklete tartalmazza.[3]

 

            (3) E rendelet tartalmazza az 1994. évi pénzmaradvány felhasználását is.

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

2. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait - a rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül - az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésében előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.

 

 

 

3. §

 

            (1) A Polgármesteri Hivatal az intézmények működési kiadásainak fedezetére a támogatást havonta, előre folyósítja.

 

            (2) Az intézmények saját többletbevételüket szabadon használhatják fel.

 

            (3) A költségvetés végrehajtásáról - a jogszabályban előírt beszámolási kötelezettségen túl - az első és a harmadik negyedév végén pénzforgalmi beszámolót kell készíteni. A beszámolóknak tartalmazniuk kell az évközi előirányzat-módosításokat forrásonként és jogcímenként. A beszámolóknak ki kell térniük az átvett pénzeszközökre is.

 

            (4) Az esetleges finanszírozási hiány pótlására munkabér-hitelt az intézmények nem vehetnek fel.

4. §

 

            Éves szinten 50 millió forint erejéig, a polgármesteri címzett tartalék terhére, indokolt esetben - a jegyző javaslatára - a polgármester átcsoportosításokat engedélyezhet. Az engedélyezett átcsoportosításról a polgármester köteles az Önkormányzat Képviselő-testületének beszámolni.

 

5. §

 

            (1) A költségvetésben a célcímekre, célfeladatokra biztosított előirányzatok pályázat, illetve kérelem útján vehetők igénybe.

 

            (2) A fejlesztési célra biztosított tartalék igénybevételére az Önkormányzat intézményei nyújthatnak be pályázatot.

 

            (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti pályázatot, illetve kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A részben önállóan gazdálkodó intézmények a GAMESZ-en keresztül nyújthatják be pályázatukat, illetve kérelmüket. A pályázati feltételekről, a pályázható, illetve kérelmezhető célokról és az elbírálás szempontjairól az Önkormányzat Képviselő-testülete 1995. május 31-éig határozatot hoz.

6. §

 

            Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. Az általános tartalék felhasználását az Önkormányzat Képviselő-testületénél a jegyző javaslata alapján a polgármester kezdeményezi.  A felhasználásról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

7. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

 [1] A 4/1995.(IV.12.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendeletet a 16/1995.(XI.22.) és a 19/1995.(XII.13.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet   módosította.

[2] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeget utóbb a 16/1995.(XI.22.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.   rendelet 1. §-ának (1) bekezdése és a 19/1995.(XII.13.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése   módosította.

[3] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg. A mellékletet utóbb a  16/1995.(XI.22.) és a 19/1995.(XII.13.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet melléklete módosította.