*

Működés

5/2005. (VII. 1.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

A Környezetvédelmi Alap

 

1.§

 

(1) A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete Környezetvédelmi Alapot hoz létre.

 

(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását 

 

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b) a környezeti károk mérséklése,

c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák

elterjesztésének elősegítése,

e) a zöldfelület-gazdálkodás,

f) a természeti értékek megóvása,

g) a környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenység

ösztönzése,

h) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

 

A Környezetvédelmi Alap bevételei

 

2. §

 

            A Környezetvédelmi Alap bevételei

 

            a) a területi környezetvédelmi  hatóság által az Önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének harminc százaléka,

            b) az Önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

            c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

            d) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

            e) a Környezetvédelmi Alap lekötéséből származó kamat,

            f) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek (támogatások, magánszemélyek és szervezetek önkéntes befizetései, pályázatokon elnyert összegek).

 

A Környezetvédelmi Alap felhasználása

 

3.§

 

(1)              A Környezetvédelmi Alap kizárólag a Budapest Hegyvidék XII. kerület környezetvédelmi feladatainak megoldására használható fel, bevételei és év végi maradványa el nem vonható, az év végi maradvány a következő költségvetési évre átvihető.

 

(2)              A környezetvédelmi Alap bevételei az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

 

a)      levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése),

b)         hulladékgazdálkodás, települési szilárd és folyékony hulladékok kezelése,

c)         védett természeti értékek megőrzése,

d)         zaj- és rezgésvédelem,

e)      zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,

f)           vizek védelme,

g)         talaj védelme,

h)      környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,

i)           környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése,

j)            egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

 

(3)        A Környezetvédelmi Alap bevételeiből fedezi a kezelésével járó költségeket.

 

4. §

 

(1) A Környezetvédelmi Alapról (bevétel, kiadás) az Önkormányzat Képviselő-testülete évente, az Önkormányzat költségvetése, valamint zárszámadása elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel a 2. §-ban foglaltakra. Ennek során az Önkormányzat Képviselő-testülete

 

a)       a költségvetéséről szóló rendeletében évente határozza meg az Önkormányzat költségvetése részeként, külön címen a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási tervszámát,

b)       a költségvetésről szóló rendelet évközi módosításával biztosítja környezetvédelmi céljellegű többletbevételeinek a Környezetvédelmi Alapra történő tervbevételét,

c)       évente, az Önkormányzat zárszámadásáról szóló rendeletben dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványát.

 

 

 

 

 

            (2) A Környezetvédelmi Alapba tényelegesen  befolyt bevételekkel – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének szabályai szerint – a polgármester gazdálkodik, a Képviselő-testület szakbizottságának, a Környezetvédelmi Bizottságnak véleményezése mellett, a 3. § (2) bekezdésében részletezett célok megvalósítása érdekében.

 

(3)              A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a polgármester a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet tárgyalásakor számol be az Önkormányzat Képviselő-testületének.

 

5.§

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.