*

Működés

7/2003. (IV.9.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

2003. évi költségvetéséről[1]

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv.)  10. §-ának d) pontjában, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet ), és e rendelet 12. §-a tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1)[2]  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 10 276 425  ezer  forintban,

       bevételi főösszegét 10 276 425  ezer forintban,

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait címenként, ezen belül költségvetési szervenként a rendelet 1. számú melléklete határozza meg.[3]

 

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) több éves kihatással járó fejlesztési feladatait éves bontásban a rendelet 2. számú,

b) előirányzat-felhasználási ütemtervét 2003-ban a rendelet 3. számú,

c) gördülő tervezését 2003-ban (költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait) a rendelet 4. számú melléklete szerint fogadja el.3

 

2. §

 

            Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok 2003. évi költségvetését is a következők szerint:

a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat                    680 ezer forint bevételi főösszeg

                                                                                  680 ezer forint kiadási főösszeg

b) Horvát  Kisebbségi Önkormányzat                   680 ezer forint bevételi főösszeg

                                                                                  680ezer forint kiadási főösszeg

c) Német Kisebbségi Önkormányzat                    680 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                   680 ezer forint kiadási főösszeg,

d) Örmény Kisebbségi  Önkormányzat                 680  ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  680  ezer forint kiadási főösszeg,

e) Szerb  Nemzetiségi Önkormányzat                  680 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  680 ezer forint kiadási főösszeg,

f)  Szlovák Kisebbségi Önkormányzat                 680 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                   680 ezer forint kiadási főösszeg.

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

(1)       Az Önkormányzat költségvetési szerveinek, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Polgármesteri Hivatalnak és a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

 

            (2)       Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12/A. § (1) bekezdésének és e rendelet  5. § (3) bekezdésének, valamint 6. § (1) bekezdésének figyelembe vételével felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit és a Polgármesteri Hivatalt a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan döntenek.

 

4. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési szerveinek együttes éves költségvetési létszámkeretét 1846 főben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat egyes költségvetési szerveinek az éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 1. számú mellékletének 3. oszlopa tartalmazza.

5. §

 

(1)              A nem rendszeres személyi juttatásokat a Fővárosi Területi Államháztartási Hivatal (továbbiakban: FÕTÁH) által biztosított számítógépes program alapján – e rendeletben foglaltak figyelembe vételével – az önállóan gazdálkodó intézmények számfejtik.

 

(2) Nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat - azok megtétele előtt – a likviditási tervben a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztályán egyeztetni, illetve bemutatni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni és a FÕTÁH-hoz továbbítani nem lehet.

 

 

(3)       A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. 

 

            (4)       Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt.

 

(5)        Az Önkormányzat költségvetési szervei jogszabályi előírás alapján,

egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

 

            (6)       Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

 

6. §

 

            (1)       A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint saját tulajdonú gazdasági társaságai részére jóváhagyott működési kiadásainak fedezetére szolgáló támogatást, tekintettel az Áht. 12/A. § (1) bekezdésére, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a költségvetési szerv és a gazdasági társaság a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztályára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt likviditási terv alapján és mértékéig lehet. 

           

(2)       A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb támogatását, az Önkormányzat számlájára történő átutalást követő 5 munkanapon belül kell folyósítani.

 

            (3)       A költségvetésben elkülönített, a helyi kisebbségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított - a kisebbségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló - pénzügyi hozzájárulás elnyerésére  a helyi kisebbségi önkormányzatoknak támogatási kérelmeket kell benyújtaniuk. A benyújtott támogatási kérelmek alapján, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérését követően a polgármester dönt az egyes kisebbségi önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának mértékéről. A polgármester által jóváhagyott pénzügyi hozzájárulást a kisebbségi önkormányzatok részére az Önkormányzat utólagos elszámolásra folyósítja a támogatott programhoz igazodóan. A pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról a kisebbségi önkormányzat év végén teljes körűen, illetve a konkrét programok megvalósulásakor a felhasználást követően azonnal elszámol. Az e feladatokkal összefüggő egyéb részletszabályokat az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok külön megállapodásban rögzítik.

 

 

 

 

 

 

 

7. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik - használhatják fel. A befolyt tényleges többletbevételről - az előirányzatok módosítása céljából - negyedévente, a tárgy negyedévet követő hó 15-ig tájékoztatást kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztálya részére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ezen adatszolgáltatásnak közvetlenül, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálatán (a továbbiakban: GESZ) keresztül tesznek eleget.

 

(2)              Az Önkormányzat a költségvetési szervei és a Polgármesteri Hivatal külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközeit elkülönítetten, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli. 

 

(3)              Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.

 

(4)       Az önkormányzati költségvetési szervek működési bevételeik közül

a)        a térítési díjakat, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az  intézményi étkeztetés személyi térítési díját,

b)        az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételeket, valamint

            c)         az egyéb sajátos bevételeket készpénz átutalási megbízás (csekk) formájában kötelesek elszámolási számlájukra beszedni.

 

(5)       A közvetlenül, készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon költségvetési számlájára befizetni. Az intézményi étkeztetés személyi térítési díja kizárólag étkeztetés céljára használható fel.

 

8. §

 

(1)   A 2003. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok

 (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeni juttatása, felhalmozási kiadások, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök) módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

            a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

            b) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 10 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

 

            (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén  tájékoztatja.

 

            (4) A költségvetési szervek a részelőirányzataik között kizárólag a polgármester előzetes engedélyével csoportosíthatnak át. Ehhez kapcsolódóan kötelezettség kizárólag az engedély megadása után – figyelemmel a 6. § (1) bekezdésére - vállalható. Az engedélyezett átcsoportosításokról - a beszámolókhoz kapcsolódóan - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

 

9. §

 

(1)              Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként

kell kezelni. 

 

(2)              A költségvetésben elkülönített általános tartalékkeret időarányos részével a polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

 

            (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Korm. Rendelet 103. § (5) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő – lekötéséről döntsön.

10. §

 

            (1) A költségvetésben az önkormányzati költségvetési szervek részére elkülönített fejlesztési és működési célú keret felhasználására a polgármester 2003. április hó 15-ig  pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről a szakmailag illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt.

 

            (2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott pályázatokat a szakmailag illetékes bizottságok véleményének kikérése mellett, a kiírásban foglalt határidőn belül a polgármester bírálja el. Az elnyert támogatás hatékony felhasználása érdekében a polgármester a teljesítések végrehajtásához bevonhatja a Polgármesteri Hivatalt. Az elnyert támogatásról az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kell az érdekelteket tájékoztatni. A támogatás kizárólag a megjelölt célra és a tárgyévben használható fel. Az elnyert támogatást a likviditási tervben megjelölt és elfogadott időpontban kell folyósítani.

 

            (3) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására, a társasházak   biztonságtechnikai céljaira és előkertjeinek kialakítására, továbbá a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek felújítására szolgáló keret felhasználására 2003. április hó 15-ig a polgármester pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt.  A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

            (4) Az (1)-(3) bekezdésben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

11. §

 

             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési hiány miatt szükségessé váló hitelnek kizárólag a számlavezető banknál történő felvételére. A hitelfelvételről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja  

 

Egyéb rendelkezések

 

12. §

 

            A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapjának mértékét 2003-ban 40.000- Ft/hóban állapítja meg.

13. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert

a)                 felhatalmazza, hogy a Képviselő-testület illetékes szakbizottsága(i) egyetértésével pályázatot nyújtson be az önkormányzatok fejlesztési célú támogatására kiírt pályázataira, ha annak a fejlesztésnek az összköltsége, amelyhez az Önkormányzat a támogatást igényli, nem haladja meg a 100 millió forintot;

b)                 feljogosítja arra, hogy amennyiben a kiírt pályázat saját forrás biztosításáról is rendelkezik, úgy saját forrásként az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló, a fejlesztési feladatnak megfelelő költségvetési sort, vagy az általános tartalékot jelölje meg.

 

Záró rendelkezés

 

14. §

 

 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtása során, valamint az Áht. 77. §-ában meghatározott esetben kell alkalmazni.

 

15. §

 

(1)              E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról  és a lakásépítés, -vásárlás helyi támogatásáról szóló 20/1995. (XII.27.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete, továbbá az azt módosító 13/1996. (VI. 19.), 23/1998. (XII. 28.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete, valamint a 2/2001. (II.7.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete. A hatályukat vesztő rendeletek rendelkezéseit az e rendelet hatályba lépése előtt benyújtott fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása, valamint helyi támogatás iránti kérelmek elbírálása során továbbra is alkalmazni kell.

 

(2)  A fiatal házasok első lakáshoz  jutásának támogatása, valamint a helyi támogatások tárgyában az e rendelet hatályba lépése előtt kötött szerződésekre a szerződés kötés időpontjában hatályban volt jogszabályok az irányadók.

 

16. §

 

            E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994. (III.2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete 12. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 100 millió Ft egyedi értékhatár 150 millió Ft egyedi értékhatárra módosul.

 [1]  A 7/2003. (IV.9.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendeletet a 20/2003. (XI.5.) és a 2/2004. (III.10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet módosította.

[2]  Az 1. § (1) bekezdésének szövege a 2/2004. (III.10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[3]  Az 1-4. számú mellékletek közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.