*

Működés

8/2001.(IV. 4.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

    a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről[1]

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának d) pontjában és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

(1)[2] Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2001. évi költségvetését

8 471 750 ezer forint bevételi főösszeggel és

8 471 750 ezer forint kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait címenként, ezen belül költségvetési szervenként e rendelet melléklete tartalmazza.[3]

 

2. §

 

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok 2001. évi költségvetését is a következők szerint:

 

a) Cigány Kisebbségi Önkormányzat       628 ezer forint bevételi főösszeg

                                                                                  628 ezer forint kiadási főösszeg

            b) Görög Kisebbségi Önkormányzat        628 ezer forint bevételi főösszeg

                                                                                  628 ezer forint kiadási főösszeg

            c) Horvát Kisebbségi Önkormányzat        628 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  628 ezer forint kiadási főösszeg,

            d) Német Kisebbségi Önkormányzat        628 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  628 ezer forint kiadási főösszeg,

            e) Örmény Kisebbségi Önkormányzat      628 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  628 ezer forint kiadási főösszeg,

            f) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat         628 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  628 ezer forint kiadási főösszeg,

 

            g) Szerb Kisebbségi Önkormányzat         628 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  628 ezer forint kiadási főösszeg,

            h) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat      628 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  628 ezer forint kiadási főösszeg.

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait – e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül – az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12/A. § (1) bekezdésének és e rendelet 5. § (3) bekezdésének, valamint 6. § (1) bekezdésének figyelembe vételével felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit és a Polgármesteri Hivatalt a saját költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.

 

(3) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan döntenek.

4. §

 

A Képviselő-testület a Korm. rendelet 58. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat átlagos állományi létszámát 1890 főben, záró létszámát 1852 főben állapítja meg.

5. §

 

(1) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Fővárosi TÁKISZ (továbbiakban: TÁKISZ) által biztosított program alapján – e rendeletben foglaltak figyelembe vételével – az önállóan gazdálkodó intézmények számfejtik.

 

(2) Nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket – azok megkötése előtt – a likviditási tervben a Pénzügyi és Költségvetési Osztályon egyeztetni, illetve bemutatni kell. Ennek hiányában megbízási díjat számfejteni, és a TÁKISZ-hoz továbbítani nem lehet.

 

(3) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. A túllépésből adódó fedezet nélküli kötelezettségvállalás következményeiért az intézmény vezetőjét terheli a felelősség.

 

 

 

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő – illetve átmenetileg, határozott időre betölthető – álláshely költségvetési előirányzata a polgármester engedélyének beszerzéséig zárolásra kerül.

 

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

 

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

 

6. §

 

(1) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságai részére jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak fedezetére szolgáló támogatást, tekintettel az Áht. 12/A. § (1) bekezdésére, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló likviditási tervet a költségvetési szerv a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles jóváhagyásra megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztályára.

Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott likviditási terv alapján és mértékéig lehet. A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét (gazdasági társaság ügyvezetőjét) anyagi felelősség terheli.

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Korm. rendelet 103. § (5) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő – lekötéséről döntsön.

 

(3) A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb támogatását, az Önkormányzat számlájára történő átutalást  követő 3 munkanapon belül kell folyósítani.

 

(4)[4] A költségvetésben elkülönített, a helyi kisebbségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított – a kisebbségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló – pénzügyi hozzájárulás elnyerésére a helyi kisebbségi önkormányzatoknak 2001-ben negyedévenként (január 15., március 15., június 15., szeptember 15.) támogatási kérelmeket kell benyújtaniuk. A benyújtott támogatási kérelmek alapján a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekkel Foglalkozó Bizottság dönt az egyes kisebbségi önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásainak mértékéről. A Bizottság által a támogatási kérelmek elbírálásával jóváhagyott pénzügyi hozzájárulást a kisebbségi önkormányzatok részére az Önkormányzat utólagos elszámolásra folyósítja. A pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról a kisebbségi önkormányzat év végén teljes körűen, illetve a konkrét programok megvalósulásakor a felhasználást követően elszámol. Az elszámolást a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekkel Foglalkozó Bizottság negyedévenként ellenőrzi. Az e feladatokkal összefüggő, egyéb részletszabályokat az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok külön megállapodásban rögzítik.

7. §

 

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket – a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után, amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel. A befolyt tényleges többletbevételről – az előirányzatok módosítása céljából – negyedévente, a tárgy negyedévet követő hó 15-ig tájékoztatást kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztálya részére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ezen adatszolgáltatásnak közvetlenül, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a GESZ-en keresztül tesznek eleget.

 

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervei és a Polgármesteri Hivatal külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközei elkülönített kezelésére a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan alszámlát nyit. Valamennyi költségvetési szerv köteles arról gondoskodni, hogy pályázati pénze az erre a célra nyitott alszámlára érkezzen.

 

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az ott rögzített mértékben szedhetnek be.

 

(4)Az önkormányzati költségvetési szervek működési bevételeik közül

a) a térítési díjakat, kivéve a házi segítségnyújtás-, valamint az  intézményi étkeztetés személyi térítési díját,

b) az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételeket, valamint

c)  az egyéb sajátos bevételeket

készpénz átutalási megbízás (csekk) formájában kötelesek elszámolási számlájukra beszedni.

 

(5) A közvetlenül, készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő banki napon költségvetési számlájára befizetni. Az intézményi étkeztetés személyi térítési díja kizárólag étkeztetés céljára használható fel.

 

8. §

 

(1) A 2001. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

a)        évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

b)        a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként és legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.

 

(4) A költségvetési szervek a rész-előirányzataik között kizárólag a polgármester előzetes engedélyével csoportosíthatnak át. Ehhez kapcsolódóan kötelezettség kizárólag az engedély megadása után – figyelemmel a 6. § (1) bekezdésére – vállalható. Az engedélyezett átcsoportosításokról – a beszámolókhoz kapcsolódóan – a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. §

 

(1) Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Önkormányzat Képviselő-testületénél a jegyző javaslata alapján a polgármester kezdeményezi. A felhasználásról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 3. számú melléklete alapján a pedagógusok és a szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű közalkalmazottak 2001. szeptember 1-jével hatályba lépő szakmai szorzója megemeléséhez szükséges forrásként 58 420 ezer forint céltartalékot különít el. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester a törvényi keretek közt gyakorolja.

 

(3) A költségvetésben elkülönített polgármesteri tartalékkeret időarányos részével a polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

 

10. §

 

(1) A költségvetésben az önkormányzati költségvetési szervek részére elkülönített fejlesztési és működési célú keret felhasználására a polgármester 2001. április hó 15-ig pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről a szakmailag illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt.

 

 

 

(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott pályázatokat a szakmailag illetékes bizottságok véleményének kikérése mellett, a kiírásban foglalt határidőn belül a polgármester bírálja el. Az elnyert támogatás hatékony felhasználása érdekében a polgármester a teljesítések végrehajtásához bevonhatja a Polgármesteri Hivatalt. Az elnyert támogatásról az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül kell az érdekelteket tájékoztatni. A támogatás kizárólag a megjelölt célra és a tárgyévben használható fel. Az elnyert támogatást a likvidítási tervben megjelölt és elfogadott időpontban kell folyósítani.

 

(3) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására, a társasházak biztonságtechnikai céljaira és előkertjeinek kialakítására, továbbá a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek felújítására szolgáló keret felhasználására 2001. április hó 15-ig a polgármester pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Városépítési és Városfejlesztési, valamint a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Bizottságok véleményének kikérése mellett a polgármester dönt. A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

11. §

 

(1) Az önkormányzatnál bekövetkező esetleges költségvetési hiány miatt szükségessé váló esetleges hitelfelvételt a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. A hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt. Amennyiben a hitelfelvétel a költségvetés főösszegére hatással van, úgy javaslatot tesz annak módosítására.

 

(2) Az átmeneti működési zavarokat áthidaló, ún. likvid hitel – kizárólag a számlavezető pénzintézetnél történő felvételéről – kivételesen indokolt esetben, az Önkormányzat működésének biztosítása érdekében, esetenként legfeljebb 100 millió forint értékhatárig a Polgármester dönthet, erről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja. Ismételt hitelfelvételre az előző hitel visszafizetéséig nem kerülhet sor, kivéve, ha az ismételt hitelfelvétellel a likvid hitelek összege nem éri el a 100 millió forintot.

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

12. §

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapjának mértékét 2001-ben 40.000.- Ft/hóban állapítja meg.

 

 

 

 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére – a 6. § (1) bekezdésére figyelemmel – költségvetési szervenként, a költségvetési szerv átlagos állományi létszáma legfeljebb 10%-át elérő létszám alapján a jogszabályban meghatározott mértékű illetmény-előleg adható, azzal a feltétellel, hogy a kifizetett illetmény-előlegeknek a tárgy évi költségvetésben visszafizetésre kell kerülniük.

 

13. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtása során, valamint az Áht. 76. § (1) és 77. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben kell alkalmazni. A rendelet 12. § (1) bekezdése 2001. január 1-jén lép hatályba.

 [1] A 8/2001. (IV.4.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendeletet a 20/2001. (X.31.), a 22/2001. (XII.12.) és az 1/2002. (III.13.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet módosította.

 

[2]  Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg az 1/2002. (III.13.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított főösszeg.

[3] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.

[4]  A 6. § (4) bekezdésének szövege a 20/2001. (X.31.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet 2. §-ával módosított szöveg.