*

Működés

9/2007. (III.21.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

2007. évi költségvetéséről[1]

 

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

(1)              [2]Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

        kiadási  főösszegét   14 783 239  ezer  forintban,

         bevételi főösszegét   14  183 239 ezer forintban,

         hiányát  600 000  ezer forintban

állapítja meg.

(2) [3]    Az Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet a rendelet 1. számú mellékletének 1. számú oszlopa szerint határozza meg.

 

(3)3 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait  a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének megfelelően a rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

 

            (4)3 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét 2007-ben a rendelet 2. számú,

            a) előirányzat-felhasználási ütemtervét 2007-ben a rendelet 2. számú,

b)     gördülő tervezését 2007-ben (költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait) a rendelet 3. számú melléklete,

c)      több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban (vonalas ütemterv) a rendelet 4. számú melléklete,

d)     működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet 5. számú melléklete,

e)     intézményeiben a 2007. évben végrehajtandó létszámcsökkentést a rendelet 6. számú melléklete szerint

f)        [4]2007. évi felhalmozási kiadások és speciális célú támogatások részletezését célonként, feladatonként a rendelet 7. számú melléklete szerint

fogadja el.

2. §

 

            Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetését is a következők szerint:

 

a)   Bolgár Kisebbségi Önkormányzat                  640 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  640 ezer forint kiadási főösszeg,

b) Horvát  Kisebbségi Önkormányzat                   640 ezer forint bevételi főösszeg,

640 ezer forint kiadási főösszeg,

c) Német Kisebbségi Önkormányzat                    640 ezer forint bevételi főösszeg,

640 ezer forint kiadási főösszeg,

d) Örmény Kisebbségi  Önkormányzat                 640 ezer forint bevételi főösszeg,

640 ezer forint kiadási főösszeg,

e) Szerb  Nemzetiségi Önkormányzat                  640 ezer forint bevételi főösszeg,

640 ezer forint kiadási főösszeg,

f) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat                  640 ezer forint bevételi főösszeg,

640 ezer forint kiadási főösszeg.

g) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat                    640 ezer forint bevételi főösszeg,

640 ezer forint kiadási főösszeg.

h) Görög Kisebbségi Önkormányzat                    640 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                   640 ezer forint kiadási főösszeg.

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

(1)       Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Polgármesteri Hivatalnak ( a továbbiakban együtt: intézmény ), valamint  a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.

 

            (2)       Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12/A. § (1) – (3) bekezdésének és e rendelet 5. § (3) bekezdésének, valamint 6. § (1) bekezdésének figyelembe vételével felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan döntenek.

 

4. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 1527 főben állapítja meg. Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 1. számú mellékletének 3. oszlopa tartalmazza.

 

5. §

 

(1)              A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal tekintetében az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálata (a továbbiakban: GESZ) - számfejtik.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat - azok megtétele előtt – a likviditási tervben a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodáján egyeztetni, illetve bemutatni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni és a MÁK-hoz továbbítani nem lehet.

 

(3)       A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. 

 

            (4)       Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

 

(5)              Az intézmények jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

 

            (6)       Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

6. §

 

            (1)       A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek részére jóváhagyott, működési kiadásainak fedezetére szolgáló támogatást, tekintettel az Áht. 12/A. § (1)-(3) bekezdésére, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a költségvetési szerv a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt likviditási terv alapján és mértékéig lehet. 

             (2)      A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb támogatását, az Önkormányzat számlájára történő átutalást  követő  5 munkanapon belül kell folyósítani.

 

 

 

 

7. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik - használhatják fel. A befolyt tényleges többletbevételről - az előirányzatok módosítása céljából - negyedévente, a tárgy negyedévet követő hó 15-ig tájékoztatást kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ezen adatszolgáltatásnak közvetlenül, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a GESZ-en keresztül tesznek eleget.

 

(2)              Az intézmények külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközeit elkülönítetten, az erre a célra nyitott bankszámlán kezelik. 

 

(3)              Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.

 

(4)       Az önkormányzati költségvetési szervek működési bevételeik közül

a)        a térítési díjakat, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az  intézményi étkeztetés személyi térítési díját,

b)        az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételeket, valamint

            c)         az egyéb sajátos bevételeket

 

készpénz átutalási megbízás (csekk), illetve átutalás formájában kötelesek elszámolási számlájukra beszedni.

 

(5)       A közvetlenül, készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon költségvetési számlájára befizetni. Az intézményi étkeztetés személyi térítési díja kizárólag étkeztetés céljára használható fel.

 

8. §

 

(1)         A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeni juttatása, felhalmozási kiadások, átadott pénzeszközök, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök) módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

 

 

 

 

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

 

            a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

            b)[5] a feladatok hatékony ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatal szakirodái, a költségvetési szervek, továbbá a kiemelt jogcímek között, esetenként legfeljebb 15 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

 

            (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén  tájékoztatja.

 

            (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a részelőirányzataik között nem csoportosíthatnak át. Az átcsoportosításról az intézmény kezdeményezésére a polgármester dönt. Ehhez kapcsolódóan kötelezettség kizárólag a döntést követően – figyelemmel a 6. § (1) bekezdésére - vállalható. Ezen átcsoportosításokról - a beszámolókhoz kapcsolódóan - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

 

9. §

 

(1)              Az Önkormányzat az intézményi létszámleépítésekkel összefüggő kiadások fedezetére céltartalékot képez. A céltartalékból az intézmények kezdeményezésére - a végkielégítések és felmentések fedezetére - az intézmény költségvetésébe történő átcsoportosításról a Polgármester dönt. Ezen átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a beszámolókhoz kapcsolódóan tájékoztatni kell.

 

(2)              Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. 

 

(3)              A költségvetésben elkülönített általános tartalékkeret időarányos részével a polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

 

            (4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Korm. rendelet 103. § (5) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő – lekötéséről döntsön.

10. §

 

            (1) A költségvetésben az önkormányzati költségvetési szervek részére elkülönített fejlesztési és működési célú keret felhasználására a polgármester 2007. április hó 15-ig  pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről a szakmailag illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt.

 

 

 

            (2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott pályázatokat a szakmailag illetékes bizottságok véleményének kikérése mellett, a kiírásban foglalt határidőn belül a polgármester bírálja el. Az elnyert támogatás hatékony felhasználása érdekében a polgármester a teljesítések végrehajtásához bevonhatja a Polgármesteri Hivatalt. Az elnyert támogatásról az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kell az érdekelteket tájékoztatni. A támogatás kizárólag a megjelölt célra és a tárgyévben használható fel. Az elnyert támogatást a likviditási tervben megjelölt és elfogadott időpontban kell folyósítani.

 

            (3) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására, a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek felújítására szolgáló keret felhasználására a polgármester pályázatot ír ki. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt. A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

 

            (4) Az (1)-(3) bekezdésben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

11. §

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a)                az 1. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési hiány mértékéig szükségessé váló hitelnek a felvételére. A hitelfelvételről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja;

b)                arra, hogy a költségvetésben a közalapítványok részére meghatározott keretből a közalapítványok részére támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

 

Egyéb rendelkezések

             

12. §

 

(1)              Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület illetékes szakbizottsága(i) véleményének kikérésével pályázatot nyújtson be az önkormányzatok fejlesztési célú támogatására kiírt pályázataira, ha annak a fejlesztésnek az önrésze, amelyhez az Önkormányzat a támogatást igényli, nem haladja meg a 150 millió forintot.

 

(2)  Az Önkormányzat által nyújtott, az Áht. 15/A. §-ában nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásokra vonatkozó közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege nem éri el a 200 ezer forintot.

 

(3)  Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalmazására elkülönített alapot képez a költségvetésben megtervezett előirányzatokon felül realizált bírság- egyéb díjhátralékok, kintlévőségek, valamint kamatbevételek összegéből. Az alap felhasználásáról az Önkormányzat I-III. negyed éves tájékoztatójának ismeretében lehet dönteni.

 

(4)  Az Önkormányzat az oktatási ágazatban a közoktatásról szóló 1993. évi CXXIX. törvény változásával összefüggő kötelező óraszám emelésekre, a tanórán kívüli tevékenységek díjazás nélkül elrendelhető heti két órájára, valamint az Önkormányzat által biztosított fenntartói óratömeg – 2007. szeptember 1-től megvalósuló - csökkenésére figyelemmel a rendelet 6.sz. melléklete szerinti létszámcsökkentésekről dönt.

13. §[6]

Záró rendelkezés

 

14. §

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2006. (XII. 13.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletének 2. § (5) bekezdése hatályát veszti.

 

(2)  E rendelet rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtása során, valamint az Áht. 77. §-ában meghatározott esetben kell alkalmazni.

 

(3)  E rendelet 13. §-ának rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

A rendelet mellékletei 15 napig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán kerül kifüggesztésre, ezt követően a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthetők meg.

 [1] A 9/2007. (III.21.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendeletet a 13/2007. (IV. 21.) és a 22/2007. (VI.18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet módosította.

[2] Az 1. § (1) bekezdésének szövege a 22/2007. (VI:18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] Az 1-6. számú mellékletek közlését mellőzzük, azok a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthetők meg.

[4] Az 1. § (4) bekezdés f) pontját és a rendelet 7. számú mellékletét a 13/2007. (IV. 21.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet iktatta a rendeletbe. A 7. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.

[5] A 8. § (2) bekezdés b) pontjának szövege a 22/2007. (VI.18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[6] A 13. § szövege beiktatva a 20/2006. (XII.13.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet megfelelő szakaszánál.