*

Önkormányzat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával idén is havi rendszeres ösztöndíjhoz juthatnak a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok.

Az „A” típusú pályázatra azok a XII. kerületi lakóhellyel (állandó bejelentett lakcímmel) rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére jutó ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok a XII. kerületi lakóhellyel (állandó bejelentett lakcímmel) rendelkező hátrányos helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
- a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A Képviselő-testület szeptemberi döntése értelmében a Hegyvidéki Önkormányzat által nyújtott ösztöndíj havi összege 10 000 forintra emelkedett, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5000 forinttal havonta kiegészít.
Az ösztöndíj időtartama az „A” típusú pályázat esetében két egymást követő tanulmányi félév, míg a „B” típusú pályázat esetében 3x10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik.

Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Elsősorban azok a hátrányos helyzetű, anyagi körülményeik miatt rászoruló és felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő/folytató hallgatók számíthatnak támogatásra, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, (71 250 Ft-ot). Előnyben részesülhet a pályázó, amennyiben szülei elváltak, árva vagy félárva, állami gondozott vagy gyámolt, valamilyen fogyatékossággal él, háztartásának egyik tagja tartósan beteg, rokkant vagy munkanélküli, kollégiumi ellátásban részesül, illetve lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között ingázik.

A pályázat beadásához a pályázóknak a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) kell regisztrálniuk, adataikat feltölteniük és a kinyomtatott pályázati űrlapot az Önkormányzathoz benyújtaniuk. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázati kiírások az alábbi linkekre kattintva tekinthetők meg:


Bursa Hungarica pályázati kiírás „A”

Bursa Hungarica pályázati kiírás „B”

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.).

A benyújtási határidő:
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő november 13-ára módosult.

Az Önkormányzat döntéséről december 6-áig az EPER Bursa rendszeren keresztül, elektronikusan értesíti a pályázókat.

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz lehet fordulni (cím: 1381 Budapest, Pf. 1418., tel.: 06-1-795-5600, e-mail:
bursa@emet.gov.hu, Internet: www.emet.gov.hu).

Budapest Hegyvidék, 2018. október 2.