*

Önkormányzat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával idén is havi
rendszeres ösztöndíjhoz juthatnak a szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok.

Az „A” típusú pályázatra azok a XII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére jutó ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama az „A” típusú pályázat esetében két egymást követő tanulmányi félév.

 

A „B” típusú pályázatra azok a XII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, akik

  • a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
  • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

Esetükben az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

A pályázati kiírások az alábbi linkekre kattintva tekinthetők meg:

 

Bursa Hungarica pályázati kiírás „A”

 

Bursa Hungarica pályázati kiírás „B”

 

A Hegyvidéki Önkormányzat által nyújtott ösztöndíj havi összege várhatóan – az elmúlt évihez hasonlóan – 10 000 forint, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma havonta további 5 000 forinttal kiegészít.

Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos családi vagy szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, tanulni vágyó fiatalok.

A pályázat benyújtása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER-Bursa rendszer) keresztül történik. A pályázati adatlapot az EPER-Bursa rendszerből nyomtatva, aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt a Budapest Főváros XII. kerület Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján lehet benyújtani postai úton vagy személyesen:

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda

Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf: 925

(A borítékon kérjük feltüntetni: „Bursa Hungarica 2020”)

Ügyfélfogadás:

Cím: Budapest XII. kerület, Böszörményi út 20. 2. emelet

Telefonszám: 224-5932, 224-5915

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 1300-1730 szerda: 800-1600 péntek: 800-1200

 

A benyújtási határidő: 2019. november 5.

 

Az Önkormányzat döntéséről december 5-éig, az EPER Bursa rendszeren keresztül, elektronikusan értesíti a pályázókat.

 

Az EPER-Bursa Rendszerrel kapcsolatban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyújt felvilágosítást (cím: 1381 Budapest, Pf. 1418., tel.: 06-1-550-2700, e-mail: bursa@emet.gov.hu, internet: www.emet.gov.hu).

 

Budapest Hegyvidék, 2019. október 1.

 

Pokorni Zoltán

polgármester