*

Építési engedély

Építési engedély

Ház, épület, telek, bővítés, felújítás, átalakítás

Az építési tevékenység végzésére – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsoroltak és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység kivételével – jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  • kérelem beérkezés
  • kérelem befogadása
  • a tényállás tisztázása
  • döntés meghozatala

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

ÉTDR formanyomtatvány

312/2012 Korm rendelet 8. melléklet szerinti dokumentumok

Csatolni kell:

  • az adathordozón (CD, DVD, pendrive) vagy az ÉTDR-be való feltöltésssel az építészeti-műszaki dokumentációt,
  • ha az engedélyhez szakhatósági állasfoglalás vagy szakkérdés vizsgálata szükséges, a szakhatósági megkereséshez (amennyiben előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre) illetve a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentációt,
  • az építmény építése, bővítése, településképet érintő átalakítása esetén a települési önkormányzat polgármesterének (a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetén a főpolgármester) településképi véleményét, vagy a kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetéktörvény alapján számítandó, minden eljárásban egyedi.