*

Fennmaradási engedély

Fennmaradási engedély

Ház, épület, telek, bővítés, felújítás, átalakítás, szabálytalan

Fennmaradási engedélyre abban az esetben van szükség, ha

 • az építési vagy bontási engedélyhez kötött építési tevékenységet engedély nélkül, engedélytől eltérően, az engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válása nélkül (összességében jogszerűtlenül) vagy szakszerűtlenül végeztek,
 • az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet az országos építési követelmények (OTÉK) vagy a helyi építési szabályzat (HÉSZ) megsértésével végezték, és az építtető (ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonos) az épület fennmaradását kívánja.

Amennyiben a fennmaradási engedélyt a hatóság megadja, azzal egyidejűleg építésügyi bírságot szab ki.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

 • Kérelem beérkezés
 • Kérelem befogadása
 • A tényállás tisztázása
 • Döntés meghozatala

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

ÉTDR formanyomtatvány

312/2012 Korm rendelet 8. melléklet szerinti dokumentumok

Csatolni kell:

 • adathordozón (CD, DVD, pendrive) vagy az ÉTDR-be való feltöltésssel az építészeti-műszaki dokumentációt,
 • ha az engedélyhez szakhatósági állasfoglalás vagy szakkérdés vizsgálata szükséges, a szakhatósági megkereséshez (amennyiben előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre) illetve a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentációt,
 • az építmény építése, bővítése, településképet érintő átalakítása esetén a települési önkormányzat polgármesterének (a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetén a főpolgármester) településképi véleményét, vagy a kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
 • használatbavételre irányuló kérelem esetén a papír alapon vezetett építési napló esetében az építési napló összesítő lapját, a használatbavételi engedélyezéshez jogszabályban meghatározott tartalmú, kitöltött statisztikai lapot,

Statisztikai adatlap használatbavételi engedélyhez


 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetéktörvény alapján számítandó, minden eljárásban egyedi.