*

Működés

3/1993.(IV.20.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

1993. évi költségvetéséről[1]

 

            A rendelet a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének szabályairól szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján készült.

Első rész

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 1993. évi költségvetését

      2 179 607,00 e Ft bevételi főösszeggel és

2 179 607,00 e Ft kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzatát forrásonként a melléklet 1. és 2. oldala tartalmazza. A kiadási főösszeg előirányzatát ágazati és intézményi bontásban a melléklet 3.-19. oldala tartalmazza.[2]

 

2. §

 

            A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési intézményei intézménysoros, a Polgármesteri Hivatal feladatsoros költségvetését a mellékletben szereplő összegekkel hagyja jóvá.

3. §

 

            A Képviselő-testület a felújítási előirányzatot 128 745,54 e Ft összegben határozza meg.

4. §

 

            A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatot 386 668, 24 e Ft összeggel hagyja jóvá.

Második rész

Az Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

 

5. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a költségvetésben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

 

            (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

            (3)[3] Az Önkormányzat bevételeinek biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó önkormányzati vagyontárgy elidegenítéséről - a Vagyonhasznosítási és Vagyongazdálkodási Bizottságnak az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata IV/D. fejezet 5/c. pontjában szabályozott előzetes egyetértésével - döntsön. A polgármester döntéseiről utólag köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

6. §

 

            A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában, a pénzmaradványról az 1993. évi mérlegbeszámoló során dönt.

 

7. §

 

            (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények kiadási előirányzatainak összegét - a működési bevétel kivételével - saját hatáskörben növelhetik a nem tervezett, befolyt többletbevételeik összegével.

 

            (2) A Polgármesteri Hivatal a működési bevételek és az ár- és díjbevételek többletbevételeivel, valamint a nem tervezett bevételekkel saját hatáskörben növelheti kiadási előirányzatait. Erről a polgármester az aljegyző ellenjegyzése mellett dönt.

 

            (3) A pénzmaradványból történő pénzfelhasználás a (2) bekezdésben foglaltak szerint előirányzat módosítási kötelezettséggel jár. A dologi kiadások pénzmaradványa bérjellegű kifizetésekre is felhasználható, ha a működés biztonságát nem veszélyezteti.

 

            (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, úgy a kiadások is csak arányosan teljesíthetők.

 

            (5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt előirányzat-változtatásokról a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámoló keretében kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

Harmadik rész

Vegyes és záró rendelkezések

 

8. §

            A céltámogatásra felterjesztett beruházások a céltámogatásra vonatkozó országgyűlési döntésig nem indíthatók. A döntés ismeretében az előirányzat-módosítási javaslatot a testület elé kell terjeszteni.

 

9. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1993. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.1  A 3/1993.(IV.20.) rendeletet a 17/1993.(VII.17.Ö Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet módosította.

[2]A rendelet mellékletének közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.

 

[3] Az 5. § (3) bekezdésének szövege a 17/1993.(VIII.17.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg