*

Működés

5/2000.(III.22) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi

költségvetéséről[1]

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának d) pontjában és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1)[2] Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2000. évi költségvetését

            6.818.327 ezer forint bevételi főösszeggel és

            6.818.327 ezer forint kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait címenként, ezen belül költségvetési szervenként e rendelet melléklete tartalmazza.[3]

2. §

 

            Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok határozattal megállapított 2000. évi költségvetését is a következők szerint:

 

a) Cigány Kisebbségi Önkormányzat                   583 e forint bevételi főösszeg

                                                                                   583 e forint kiadási főösszeg

b) Görög  Kisebbségi Önkormányzat              3.498 e forint bevételi főösszeg

                                                                              3.498 e forint kiadási főösszeg

c) Horvát Kisebbségi Önkormányzat            3.325 e forint bevételi főösszeg,

                                                                            3.325 e forint kiadási főösszeg,

d) Német Kisebbségi  Önkormányzat             8.397 e forint bevételi főösszeg,

                                                                             8.397 e forint kiadási főösszeg,

e) Örmény Kisebbségi Önkormányzat            3.500 e forint bevételi főösszeg,

                                                                             3.500 e forint kiadási főösszeg,

f)  Ruszin  Kisebbségi Önkormányzat           2.918 e forint bevételi főösszeg,

                                                                            2.918 e forint kiadási főösszeg,

 

g) Szerb  Kisebbségi Önkormányzat               584 e forint bevételi főösszeg,

                                                                                584 e forint kiadási főösszeg,

h) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat           2.001 e forint bevételi főösszeg,

                                                                              2.001 e forint kiadási főösszeg.

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait - e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül - az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12/A. § (1) bekezdésének és e rendelet 5. § (3) bekezdésének, valamint 6. § (1) bekezdésének figyelembe vételével felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit és a Polgármesteri Hivatalt a saját költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan döntenek.

 

4. §

 

            A Képviselő-testület a Korm. rendelet 58. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat átlagos állományi létszámát 1880 főben, záró létszámát 1875 főben állapítja meg.

5. §

 

            (1) A nem rendszeres személyi juttatásokat a TÁKISZ által biztosított program alapján – e rendeletben foglaltak figyelembe vételével – az intézmények számfejtik, a GESZ összesíti és küldi a TÁKISZ-ba.

 

            (2) Nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.

 

            (3) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. A túllépésből adódó fedezet nélküli kötelezettségvállalás következményeiért az intézmény vezetőjét terheli a felelősség.

 

            (4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata, a polgármester zárolást feloldó engedélyének beszerzéséig zárolásra kerül.

 

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

 

6. §

 

            (1) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési szervei jóváhagyott működési kiadásainak fedezetére szolgáló támogatást, tekintettel az Áht. 12/A. § (1) bekezdésére a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges előre, 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likvidítási) tervet a költségvetési szerv a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles egyeztetésre megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztályára.

Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt előirányzat-felhasználási (likvidítási) terv alapján és mértékéig lehet.

 

            (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Korm. rendelet 103. § (5) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú - kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről döntsön.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb támogatását, az Önkormányzat számlájára történő átutalást  követő 3 munkanapon belül kell folyósítani.

 

            (4) A költségvetésben elkülönített, a helyi kisebbségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított - a kisebbségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló  - pénzügyi hozzájárulás elnyerésére  a helyi kisebbségi önkormányzatoknak évi három alkalommal - 2000. április hó 15-ig az I. félévre, július 15-ig a III. negyedévre, október 15-ig a IV. negyedévre vonatkozólag – feladattervet, illetve támogatási kérelmet lehet benyújtaniuk. A benyújtott feladattervek alapján a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekkel Foglalkozó Bizottság dönt az egyes kisebbségi önkormányzatokat megillető pénzügyi hozzájárulásának mértékéről. A Bizottság által a feladattervek elbírálásával jóváhagyott pénzügyi hozzájárulást a kisebbségi önkormányzatok részére tárgyév április 30., július 31. és október 30. napjáig kell folyósítani.

7. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után, amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nincs - szabadon használhatják fel. A befolyt tényleges többletbevételről - az előirányzatok módosítása céljából - negyedévente, a tárgy negyedévet követő hó 15-ig tájékoztatást kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztálya részére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ezen adatszolgáltatásnak közvetlenül, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a GESZ-en keresztül tesznek eleget.

 

            (2) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei és a Polgármesteri Hivatal, külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközei elkülönített kezelésére, költségvetési elszámolási számlájukhoz kapcsolódóan alszámlát kötelesek nyitni. Valamennyi költségvetési szerv köteles arról gondoskodni, hogy pályázati pénze az erre a célra nyitott alszámlára érkezzen. A részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati pénzeinek elkülönített kezelését a GESZ végzi.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag, alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok és a Képviselő-testület rendelete alapján, és az ott rögzített mértékben szedhetnek be.

 

            (4) Az önkormányzati költségvetési szervek működési bevételeik közül

            a) a térítési díjakat, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az intézményi étkeztetés térítési díját,

            b) az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételeket, valamint

            c) az egyéb sajátos bevételeket

készpénz átutalási megbízás (csekk) formájában kötelesek elszámolási számlájukra beszedni.

 

            (5) A közvetlenül, készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon költségvetési számlájára befizetni. Az intézményi étkeztetés személyi térítési díja kizárólag étkeztetés céljára használható fel.

 

8. §

 

            (1) A 2000. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén, december 31-ei hatállyal dönt e költségvetési rendelet módosításáról.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

            a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

            b) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként és legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

 

            (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén  tájékoztatja.

            (4) A  költségvetési szervek a rész-előirányzataik között kizárólag a polgármester engedélyével csoportosíthatnak át. Ehhez kapcsolódóan kötelezett kizárólag az engedély megadása után – figyelemmel a 6. § (1) bekezdésére – vállalható. Az engedélyezett átcsoportosításokról - a beszámolókhoz kapcsolódóan - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. §

 

            (1) Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Önkormányzat Képviselő-testületénél a jegyző javaslata alapján a polgármester kezdeményezi.  A felhasználásról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésben az Önkormányzat költségvetési szerveinek évközi bér többletigénye pótlására céltartalékot különít el. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja.

            (3) A költségvetésben elkülönített polgármesteri tartalékkeret időarányos részével a polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

10. §

 

            (1) A költségvetésben az önkormányzati költségvetési szervek részére elkülönített fejlesztési és működési célú keret felhasználására a polgármester 2000. április hó 15-ig  pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről a szakmailag illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester dönt.

 

            (2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott pályázatokat a szakmailag illetékes bizottságok véleményének kikérése mellett a polgármester bírálja el. Az elnyert támogatás hatékony felhasználása érdekében a polgármester a teljesítések végrehajtásához bevonhatja a Polgármesteri Hivatalt. Az elnyert támogatásról az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül kell az érdekelteket tájékoztatni. A támogatás kizárólag a megjelölt célra és a tárgyévben használható fel. Az elnyert támogatást az előirányzat-felhasználási (likvidítási) tervben megjelölt és elfogadott időpontban kell folyósítani.

 

            (3) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására, a társasházak biztonságtechnikai céljaira és előkertjeinek kialakítására, továbbá a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek felújítására szolgáló keret felhasználására 2000. április hó 15-ig a polgármester pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Városépítési és Városfejlesztési, valamint a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Bizottságok véleményének kikérése mellett a polgármester dönt. A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

 

            (4) A költségvetésben a civil szerveződések részére elkülönített keret felhasználására a polgármester április hó 15-ig köteles pályázatot kiírni. A pályázatok elbírálásáról a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekkel Foglalkozó Bizottság véleményének kikérése után, a polgármester dönt.

 

            (5) Az (1)-(4) bekezdésben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

11. §

 

            (1) Az Önkormányzatnál bekövetkező költségvetési hiány miatt szükségessé váló esetleges hitelfelvételt a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. A hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt. Amennyiben a hitelfelvétel a költségvetés főösszegére hatással van, úgy javaslatot tesz annak módosítására.

 

 

 

 

 

 

 

            (2) Az átmeneti működési zavarokat áthidaló, un. likvid hitel – kizárólag a számlavezető pénzintézetnél történő felvételéről – kivételesen indokolt esetben, az Önkormányzat zavartalan működésének biztosítása érdekében, esetenként legfeljebb 100 millió forint értékhatárig a Polgármester dönthet, erről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja. Ismételt hitelfelvételre az előző hitel visszafizetéséig nem kerülhet sor, kivéve, ha az ismételt hitelfelvétellel a likvid hitel összege nem éri el a 100 millió forintot.

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

12. §

 

            (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapjának mértékét 2000-ben 32.500.- Ft/hóban állapítja meg.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveivel munkaviszonyban állók részére – a 6. § (1) bekezdésére figyelemmel – költségvetési szervenként, a költségvetési szerv átlagos állományi létszáma legfeljebb 10 §-át elérő létszám alapján a jogszabályban meghatározott mértékű illetmény-előleg adható, azzal a felvétellel, hogy a kifizetett illetmény-előlegeknek a tárgy évi költségvetésben visszafizetésre kell kerülniük.

 

            (3) Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szerve, jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával köteles bér- és létszám-nyilvántartást vezetni.

 

13. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. A rendelet 12. § (1) bekezdését 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

 [1]  Az 5/2000.(III.22.) Bp.Főv.XII.ker.Ök. rendeletet a 19/2000.(XI.15.)Bp.Föv.XII.ker.Ök. rendelet és a 3/2001.(II.7.), valamint az 5/2001.(III.7)Bp.Hegyvidék XII.ker.Ök. rendelet módosította.

[2] Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg az 5/2001.(III.7)Bp.Hegyvidék XII.ker.Ök. rendelet 1.§-ának (1) bekezdésével megállapított főösszeg.

[3] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg. A mellékletet utóbb módosította: 19/2000. (XI. 15.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet, továbbá a 3/2001. (II.7.) és az 5/2001. (III.7.)Bp. Hegyvidék XII.ker.Ök. rendelet.