*

Működés

7/1996. (IV.10.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

 rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi  költségvetéséről[1]

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1)[2] Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1996. évi költségvetését

                                   4 820 642      ezer forint bevételi főösszeggel és

                                   4 820 642      ezer forint kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

             (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, tevékenységenként (címenként) és feladatonként, ezen belül költségvetési szervenként e rendelet melléklete tartalmazza.[3]

 

2. §

 

(1)     [4]Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok határozattal megállapított 1996. évi költségvetését is a következők szerint:

a) Horvát Kisebbségi Önkormányzat                    4 138 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  4 138 ezer forint kiadási  főösszeg,

b) Német Kisebbségi Önkormányzat                    6 297 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  6 297 ezer forint kiadási  főösszeg,

c) Örmény Kisebbségi Önkormányzat                  4 562 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  4 562 ezer forint kiadási  főösszeg,

d) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat                  4 000 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                                  4 000 ezer forint kiadási  főösszeg.

 

            (2) E rendelet tartalmazza az 1995. évi pénzmaradvány felhasználásának előirányzatát.

 

 

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait - e rendelet hatályba lépését követő 8 napon belül - az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat intézményeit és a Polgármesteri hivatalt a saját költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére, azzal a megkötéssel, hogy az 1996. április 1-jét követően bármilyen okból megüresedő álláshely betöltéséhez a Polgármester engedélye szükséges.

            (3) A helyi kisebbségi Önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan döntenek.

 

4. §

 

            (1)[5]A Polgármesteri Hivatal az intézmények működési kiadásainak fedezetére a támogatást kizárólag a várható felhasználás mértékéig folyósítja. A várható felhasználáshoz az intézmények a Polgármesteri Hivatal által meghatározott szempontok szerinti adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni. 

 

            (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb, az önkormányzat számlájára érkező támogatását a megérkezését követő 3 munkanapon belül kell folyósítani. Az Önkormányzat által a helyi kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatást negyedéves bontásban az esedékes negyedévet megelőző 28-áig kell folyósítani.

 

            (3) Az intézmények saját többlet-bevételüket a benyújtott kérelmük alapján - amely tartalmazza a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségeket - a jóváhagyott előirányzat módosítás után használhatják fel.

 

5. §

 

            (1)  Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az intézmények között, az érintett intézmények kezdeményezésére esetenként és legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a központi támogatással finanszírozott és feladathoz rendelt előirányzat módosításról legkésőbb a féléves költségvetési beszámoló során, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásakor dönt.

           

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a Polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő üléséig tájékoztatja.

 

            (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat változtatásokról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámolók keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

6. §

 

A költségvetésben elkülönített polgármesteri tartalék keret időarányos részével a Polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámolók keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

7. §

 

            (1) A költségvetésben elkülönített, a nem önkormányzati szervezetek támogatására szolgáló előirányzat időarányos felhasználására - a május 30-ig és október 31-ig beérkezett pályázatok felülvizsgálata alapján - az Önkormányzati Kapcsolatok Tanácsnoka a Polgármesternek tesz javaslatot. A támogatás iránti kérelmeket 30 napon belül a Polgármester bírálja el. A támogatást a jóváhagyást követő három munkanapon belül kell átutalni. A támogatást készpénzben kifizetni nem lehet.

           

            (2) A költségvetésben az önkormányzati intézmények részére elkülönített fejlesztési és működési célú keretének felhasználására a Polgármester 1996. április 30-ig pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről a szakmailag illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a Polgármester határoz. A benyújtott pályázatokat a szakmailag illetékes bizottságok véleményének kikérése mellett a Polgármester bírálja el. Az elnyert támogatás hatékony felhasználása érdekében a Polgármester a teljesítések végrehajtásához  bevonhatja a Polgármesteri Hivatalt. Ha erre nem kerül sor, az elnyert támogatást az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül kell átutalni.

 

            (3) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására szolgáló fejlesztési célú tartalék keret felhasználására 1996. május 30-ig  a Polgármester pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Városépítési és Városfejlesztési, és a Vagyonhasznosítási és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérése mellett a Polgármester dönt. A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

 

            (4) Az (1) - (2) - (3) bekezdésekben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

 

 

 

8. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről, a jogszabályokban előírt keretek között, 500 millió forint erejéig önállóan döntsön. A Polgármester döntéséről a legközelebbi testületi ülésen köteles az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

9. §

 

            Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Önkormányzat Képviselő-testületénél a Jegyző javaslata alapján a Polgármester kezdeményezi. Felhasználásról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

10. §

 

             Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapjának mértékét 1996-ban 22.000,- Ft/hóban állapítja meg.

 

11. §

 

            A Polgármesternek  1996. május 30-áig kell az Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjesztenie azokat a rendelet-tervezeteket, amelyek az 1996. évi költségvetés végrehajtásához szükségesek.

 

12. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok kezdeményezése esetén kösse meg a helyi kisebbségi önkormányzatokkal az Áht. 66. §-a szerinti megállapodást.

 

13. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

 [1] A 7/1996.(IV.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendeletet a 21/1996.(XI.20.) és a 24/1996.(XII.18.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet  módosította.

[2] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg  a 24/1996.(XII.18.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet  1. §-ának (1) bekezdésével  módosított bevételi és kiadási főösszeg.

[3] A  melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg. A mellékletet   utóbb a 21/1996.(XI.20.) és a 24/1996.(XII.18.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet mellékletei módosították.

[4] A 2. § (1) bekezdésében meghatározott főösszegek a 21/1996. (XI. 20.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet 2. §-ával módosított főösszegek.

[5] A 4. § (1) bekezdésének szövege a 21/1996.(XI.20.) Bp.Főv.XII.ker. Õk. rendelet 3. §-ával megállapított és a

24/1996.(XII.18.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével módosított szöveg.