*

Működés

7/1998.(IV.8.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi

költségvetéséről[1]

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának d) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

,Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

 

1. §

 

            (1)[2]  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1998. évi költségvetését

5.272.763 ezer forint bevételi főösszeggel és

5.272.763 ezer forint kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait címenként, ezen belül költségvetési szervenként e rendelet melléklete tartalmazza.[3]

2. §

 

            Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok határozattal megállapított 1998. évi költségvetését is a következők szerint:

a) Horvát Kisebbségi Önkormányzat        5.216 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                       5.216 ezer forint kiadási főösszeg,

 

b) Német Kisebbségi Önkormányzat        5.804 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                       5.804 ezer forint kiadási főösszeg,

 

c) Örmény Kisebbségi Önkormányzat      6.290 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                       6.290 ezer forint kiadási főösszeg,

 

d) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat      5.284 ezer forint bevételi főösszeg,

                                                                       5.284 ezer forint kiadási főösszeg.

 

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

3. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek, a Polgármesteri Hivatalnak és a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait - e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül - az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit és a Polgármesteri Hivatalt a saját költségvetésében előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan döntenek.

4. §

 

            (1) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásainak fedezetére az időarányos támogatást a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló likvidítási tervet a költségvetési szerv havonta két alkalommal, minden hónap 15-ig és 28-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodájára.

 

            (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél lekösse, illetve azoknak rövid lejáratú - kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről döntsön.

 

            (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb, az Önkormányzat számlájára érkező támogatását a megérkezését követő 3 munkanapon belül kell folyósítani. Az Önkormányzat által a helyi kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatást évente két alkalommal, legkésőbb április 15-ig és június 30-ig kell folyósítani.

5. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket - a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után - szabadon használhatják fel. A befolyt tényleges többletbevételről és annak tényleges vagy várható felhasználásáról - az előirányzatok módosítása céljából - negyedévente, annak utolsó hónapja 25-ig tájékoztatást kell adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek ezen adatszolgáltatásnak közvetlenül, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a GAMESZ-on keresztül tesznek eleget.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag a jogszabályok és a Képviselő-testület rendelete alapján, az azokban meghatározott feladatokkal, célokkal összefüggésben és az ott rögzített mértékben szedhetnek be.

 

            (3) A költségvetési szervek a saját előirányzataik között kizárólag a polgármester engedélyével csoportosíthatnak át. Az engedélyezett átcsoportosításokról - a beszámolókhoz kapcsolódóan - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

6. §

 

            (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

            a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon;

            b) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként és legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

 

            (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a központi támogatással finanszírozott és feladathoz rendelt előirányzat módosításról negyedévenként, de legkésőbb december 31-ig dönt.

 

            (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén  tájékoztatja.

 

            (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat változtatásokról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

7. §

 

            A költségvetésben elkülönített polgármesteri tartalékkeret időarányos részével a polgármester önállóan gazdálkodik. A felhasználásról a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

8. §

 

            (1) A költségvetésben az önkormányzati költségvetési szervek részére elkülönített fejlesztési és működési célú keret felhasználására a polgármester 1998. április 30-ig pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről a szakmailag illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a polgármester határoz. A benyújtott pályázatokat a szakmailag illetékes bizottságok véleményének kikérése mellett a polgármester bírálja el. Az elnyert támogatás hatékony felhasználása érdekében a polgármester a teljesítések végrehajtásához bevonhatja a Polgármesteri Hivatalt. Az elnyert támogatásról az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül kell tájékoztatni az érdekelteket. A támogatás kizárólag a megjelölt célra és a tárgyévben használható fel. Az elnyert támogatást a likvidítási tervben megjelölt időpontban kell folyósítani.

 

 

 

 

 

 

            (2) A költségvetésben elkülönített, a társasházak felújítására és társasházak biztonságtechnikai céljaira szolgáló keret felhasználására 1998. május 30-ig a polgármester pályázatot köteles kiírni. A pályázati feltételekről és az elbírálás rendjéről a Környezetvédelmi, a Városépítési és Városfejlesztési, valamint a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Bizottságok véleményének kikérése mellett a polgármester dönt. A benyújtott pályázatok elbírálása a kiírásban foglaltak szerint történik.

 

            (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett keretek felhasználásáról a pályázatok elbírálását követő testületi ülésen kell az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni.

9. §

 

            (1) Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Önkormányzat Képviselő-testületénél a jegyző javaslata alapján a polgármester kezdeményezi. A felhasználásról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

            (2) Az Önkormányzatnál bekövetkező költségvetési hiány miatt szükségessé váló esetleges hitel-felvétel kezdeményezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Vegyes és záró rendelkezések

 

10. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapjának mértékét 1998-ban 29.000.- Ft/hóban állapítja meg.

 

11. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. A rendelet 10. §-át 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

 [1] A 7/1998.(IV.8.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendeletet a 15/1998.(VIII.12.), a 21/1998.(X.7.) és a 24/1998.(XII.28.)  Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet módosította.

[2] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg a 24/1998.(XII.28) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével módosított bevételi és kiadási főösszeg.

 

[3] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg. A mellékletet  utóbb a 15/1998.(VIII.12.), a 21/1998.(X.7.) és a 24/1998.(XII.28.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet módosította.