*

Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás

lakásfenntartás, lakbér, villanyáram, közös költség, tüzelőanyag, szociális, támogatás, segély

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott Budapest XII. kerületi lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. E támogatás elsődleges célja a hátralék-felhalmozás megelőzése.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (szolgáltatókhoz történő utalással), és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Önkormányzati bérlakásban élő esetén a lakásfenntartási támogatás elsősorban a lakbér és a különszolgáltatási díj megfizetéséhez nyújtható.

A támogatás nyújtható:
 • a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díjához, a lakbérhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez a rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak,
 • valamint az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek.

Lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 75.400 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális törvényben meghatározott vagyona.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A lakásfenntartási támogatás kérelmet a Népjóléti Irodára kell benyújtani.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • vagyonnyilatkozat (a nyomtatvány része)
 • hitelt érdemlő igazolás másolata a lakás nagyságáról (pl.: alapító okirat, adásvételi szerződés, HÁGÓ Kft. igazolása, tulajdoni lap)
A támogatott szolgáltatásra vonatkozóan:

 • a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó dokumentum másolata (az utolsó havi számla),
 • a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerződést bérbevevő félként megkötő személy természetes személyazonosító adatai, valamint a szerződés másolata,
 • a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatai,
 • a közös képviselő által kiadott igazolás a társasház nevére, címére, folyószámla számára vonatkozóan,
 • ha a kérelmező közös mérővel rendelkező, vagy a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasházban lakik, a közös képviselő melléklet szerinti nyilatkozata.
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:

A rendszeres jövedelmeknél:
 • a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a nyugdíjfolyósító szerv, illetve a kormányhivatal által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,
 • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.
Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
 • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban,
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről.
Egyedülálló, különélő szülő esetén:
 • az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa),
 • a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére folyósított – magasabb összegű – családi pótlék utolsó havi kifizetésének igazolása (postaszelvény, bankszámlakivonat),
 • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
 • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény),
 • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
Munkanélküli esetében:
 • Amennyiben a támogatást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában,
 • Amennyiben a támogatást kérelmező személy háztartásában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.