Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés engedélyezési eljárása

A felmentés engedélyezését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szabályozza.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő kérelmezheti a következő óvodai foglalkozások alóli felmentést, a kérelmét a tárgyév május 25-éig nyújthatja be.

A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

 

A kérelem benyújtása

A szülő az engedély iránti kérelmet a kérelem adatlap kitöltésével a Budapest Főváros Kormányhivatal XII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztályára (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 31-33/a, fsz. 5. szoba) nyújthatja be.

 

A kérelem elbírálása

A gyermek az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmenthető, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 60 nap.

 

Az ügyben eljáró hatóság: A Budapest Főváros Kormányhivatala XII Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 31-33/a)

 

Az eljárás díja: Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 11. pontja alapján illetékmentes.

 

Jogorvoslat

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet indítani.

A bíróság a keresetlevelet a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 229/2012. (VII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK