*

Idegenforgalmi adó

Bevallás kitöltése online

Idegenforgalmi adó bevallás

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja idegenforgalmi adóbevallását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogi személyek esetében Hegyvidék fiókkal rendelkező magánszemélyek csak a jogi személy meghatalmazásával nyújthatják be bevallásukat.

Beszedésre és bevallás benyújtására kötelezettek

 • Kereskedelmi szálláshelyeknek.
 • Fizetővendéglátó szálláshelyek szállásadói, illetőleg közvetítésre jogosított szervetei.
 • Csónakházak, üdülőtelepek üzemeltetői, az üdülő fenntartó szervetei.
 • Internetes szálláshely szolgáltatók (pl. Airbnb).
 • Bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadói.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adó beszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie, és a beszedett adót az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

Mentes az adó alól

 • az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői valamint az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek
 • 18. életévét be nem töltött magánszemély.
 • gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély.
 • közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
 • szakképzés keretében az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
 • hatóság vagy bíróság intézkedése folytán az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
 • közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes jelleggel iparűzési tevékenységet folytató vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója,
 • egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy,
 • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

A bevallás beküldésének módja:


1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével (kizárólag magánszemélyek esetén)

2) Elektronikusan: Ügyintézés menüre visszalépve (menüsor bal felső részén található) az Új ügy indítása/ Adózás menüpontban a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésévelELŐZETES FELTÉTELEK

Magánszemélyek esetén

Bevallás benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

Jogi személyek esetén

 1. Bevallás benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges.
 2. A regisztrációt követően a magánszemély csak akkor nyújthat be bevallást, ha igazolja, hogy a jogi személy nevében eljárhat. Ehhez meghatalmazást illetve a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot kell eljuttatnia Önkormányzatunk Adóirodája részére. Ha ezt korábbi bevallások benyújtásakor már megtette, úgy a regisztrációt és azonosítást követően benyújthatja bevallását.
Cégképviseletről bővebben az alábbi linken a Cégképviselet címszó alatt tud tájékozódni: https://eugyintezes.hegyvidek.hu/

DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Az adó mértéke az adóalap 4 %-a.

Az adó alapját a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül) – ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség) képezi.

Idegenforgalmi adó számlaszám: 12001008-01259699-00100000