*

Temetési támogatás

Temetési támogatás

temetési költségek, segély

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatás akkor nyújtható, ha a temetési költségek viselése a kérelmező saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és

 • a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 93.100 forintot,
 • a fokozottan rászoruló kérelmező családjában a 106.100 forintot nem haladja meg.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A temetési támogatás iránti kérelmet a temetést követő 180 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla másolatát. Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított temetési számla másolati példánya
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:

A rendszeres jövedelmeknél:
 • a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, illetve a kormányhivatal által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, nyugdíj igazolására a nyugdíjfolyósító szerv által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó hivatalos dokumentum, valamint a postaszelvény/bankszámlakivonat nyújtható be.
 • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.
Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
 • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban,
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről.
Egyedülálló, különélő szülő esetén:
 • az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa),
 • a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére folyósított – magasabb összegű – családi pótlék utolsó havi kifizetésének igazolása (postaszelvény, bankszámlakivonat),
 • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
 • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény),
 • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
Munkanélküli esetében:
 • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról.
 • Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.
 • Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.