*

Lakbértámogatás

Lakbértámogatás

lakbértámogatás, bérlakás, szociális lakbér

A lakbértámogatás feltétele, hogy az önkormányzati bérlakás bérlője és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok:

 • egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a 85.500 Ft-ot és
 • nem rendelkeznek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, amelynek együttes forgalmi éréke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot, továbbá
 • tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás, és
 • nettó összjövedelmük 10 %- a kevesebb, mint a fizetendő lakbér összege.

Lakbértámogatás az együtt lakó családtagok közül csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, háztartások számától (együttlakó családtagként: a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője, továbbá a bérbeadó hozzájárulásával a lakásba befogadott más személyek vehetők figyelembe).

A felsorolt feltételek fennállása esetén sem illeti meg lakbértámogatás a bérlőt, ha

 • a lakás alapterülete 3 személyig a 60 m2-t, 4 és ennél több személy esetében személyenként további 10 m2-t meghaladja;
 • a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a használatát másnak átengedte;
 • lakbérhátraléka, illetve
 • a lakás fenntartási költségeivel bármely közüzemi szolgáltató felé tartozása van és nem működik együtt az Önkormányzat adósságkezelési szolgálatával;
 • nem szociális lakbért fizet.


AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A lakbértámogatási kérelmet a Népjóléti Irodára kell benyújtani.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • vagyonnyilatkozat (a nyomtatvány része)
 • igazolás a megállapított lakbér összegéről (a Gazdasági Ellátó Szolgálat által kiállított lakbérközlő lap)
 • a kérelem benyújtását megelőző utolsó három hónap befizetett lakbért igazoló csekkek másolata
 • lakbérhátralék esetén igazolás annak időtartamáról és összegéről
 • a közüzemi szolgáltatók igazolásai arról, hogy van vagy nincs közüzemi tartozás (a szolgáltatók által kiküldött utolsó havi számlaértesítő elfogadható)
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:

A rendszeres jövedelmeknél:
 • a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, a kormányhivatal, önkormányzat, nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,
 • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.
Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
 • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban,
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről.
Egyedülálló, különélő szülő esetén:
 • az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa),
 • a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére folyósított – magasabb összegű – családi pótlék utolsó havi kifizetésének igazolása (postaszelvény, bankszámlakivonat),
 • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
 • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény),
 • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
Munkanélküli esetében:
 • Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.
 • Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.