*

Krízistámogatás

Krízistámogatás

rendkívüli körülmények, létfenntartást veszélyeztető, váratlanul fellépő, válsághelyzet, elemi kár, segély

Krízistámogatás nyújtható annak a személynek, illetve családnak, akinek a létfenntartása olyan rendkívüli körülmények (elemi kár, váratlanul fellépő súlyos megbetegedés, nagy értékű lakás felszerelési tárgy meghibásodása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, stb.) miatt vált átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté, amely az esetenkénti támogatás keretein belül nem támogatható.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha

 • a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 90.700 Ft-ot,
 • fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 103.400 Ft-ot. Méltányossági eljárásban az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A krízistámogatási kérelmet a Népjóléti Irodára kell benyújtani.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:

A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása:

 • a Magyar Államkincstár, a Munkaügyi Központ, az önkormányzat, a járási hivatal, illetve az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,
 • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított hiteles jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék,
 • nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó hivatalos dokumentum, valamint a postaszelvény/bankszámlakivonat nyújtható be. A nyugdíjas nevét és törzsszámát egyaránt tartalmazó dokumentumot és a postaszelvényt első alkalommal kell a kérelemhez mellékelni, a továbbiakban elegendő a postaszelvény benyújtása.
Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
 • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban),
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről.
Egyedülálló, különélő szülő esetén:
 • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
 • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény),
 • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
Munkanélküli esetében:
 • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról,
 • jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkanélküli személy erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.