*

Kiegészítő lakbértámogatás

Kiegészítő lakbértámogatás

lakbértámogatás, bérlakás, lakásfenntartási költség, szociális, támogatás

Kiegészítő lakbértámogatás célja azoknak a szociálisan rászoruló, önkormányzati bérlakásban élő bérlőknek a pénzbeli támogatása, akik számára a lakbér jellegű (lakbér, különszolgáltatások díja), valamint a lakásfenntartási költségek az egyéb támogatások mellett is nehézséget jelentenek.

A kiegészítő lakbértámogatásra való jogosultság feltételei:

Kiegészítő lakbértámogatásra jogosult a bérlő, ha az ő és a vele életvitelszerűen együttlakó családtagok:

 • egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a 71.250 Ft-ot,
 • nem rendelkeznek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, vagyoni értékű joggal értékpapírral, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az 5.700.000 Ft-ot, valamint
 • tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás.

A fenti feltételek fennállása esetén sem illeti meg a kiegészítő lakbértámogatás a bérlőt, ha

 • félévnél régebbi, vagy 50 ezer Ft-ot meghaladó lakbérhátraléka, illetve a bérlettel összefüggésben keletkezett közüzemi szolgáltató felé irányuló tartozása van, és nem működik együtt az Önkormányzat adósságkezelési szolgálatával,
 • piaci lakbért fizet.

A támogatás megállapítása szempontjából együtt lakó családtagként a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, szülője, továbbá a bérbeadó hozzájárulásával a lakásba befogadott más személyek vehetők figyelembe.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kiegészítő lakbértámogatási kérelmet a Népjóléti Irodára kell benyújtani.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • vagyonnyilatkozat (a nyomtatvány része)
 • igazolás a megállapított lakbér összegéről (a Gazdasági Ellátó Szolgálat által kiállított lakbérközlő lap)
 • a kérelem benyújtását megelőző utolsó három hónap befizetett lakbért igazoló csekkek másolata
 • lakbérhátralék esetén igazolás annak időtartamáról és összegéről
 • a közüzemi szolgáltatók igazolásai arról, hogy van vagy nincs közüzemi tartozás (a szolgáltatók által kiküldött utolsó havi számlaértesítő elfogadható)
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:
A rendszeres jövedelmeknél:
 • a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, a kormányhivatal, az önkormányzat, illetve a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,
 • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.
Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
 • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban,
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről.
Egyedülálló, különélő szülő esetén:
 • az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)
 • a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére folyósított – magasabb összegű – családi pótlék utolsó havi kifizetésének igazolása (postaszelvény, bankszámlakivonat)
 • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv
 • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény)
 • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata
Munkanélküli esetében:
 • Amennyiben a támogatást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.
 • Amennyiben a támogatást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.