*

Gyermekétkeztetés térítési díjának csökkentése

Gyermekétkeztetési kedvezmény

térítési díj, gyermek, étkeztetés, támogatás

A támogatás a bölcsődei, az óvodai és az iskolai (általános iskola és középiskola nappali tagozata esetén) étkeztetés díjának megfizetéséhez nyújt segítséget.
Abban az esetben vehető igénybe, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 57.000 Ft-ot nem haladja meg, valamint ha a gyermeket gondozó család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.
A csökkentés mértéke, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 28.500 Ft-ot
 • nem haladja meg, a személyi térítési díj 90 %-a,
 • meghaladja, a személyi térítési díj 50 %-a.
A csökkentés szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig állapítható meg.

Ha a kérelmet szeptember 30. után nyújtják be, a csökkentést a kérelem benyújtását követő hónap első napjától (következő év augusztus 31-ig) biztosítja az Önkormányzat. .

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kérelmet a nevelési évet megelőzően legkorábban augusztus 15-étől a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához lehet benyújtani, melyhez mellékelni kell a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének javaslatát.
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • kérelem nyomtatvány
 • a gyermek által látogatott intézmény vezetőjének javaslata, valamint igazolása a térítési díj összegéről (a nyomtatvány része)
 • vagyonnyilatkozat (a nyomtatvány része)
Hitelt érdemlő jövedelemigazolások:

A rendszeres jövedelmeknél:
 • a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, illetve a kormányhivatal által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat, nyugdíj igazolására a nyugdíjfolyósító szerv által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó hivatalos dokumentum, valamint a postaszelvény/banszámlakivonat nyújtható be.
 • kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.
Vállalkozásból származó jövedelem esetén:
 • a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be: a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban,
 • 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről.
Egyedülálló, különélő szülő esetén:
 • az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa),
 • a gyermekét nevelő egyedülálló szülő részére folyósított – magasabb összegű – családi pótlék utolsó havi kifizetésének igazolása (postaszelvény, bankszámlakivonat),
 • a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
 • a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény)
 • ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
Munkanélküli esetében:
 • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról,
 • Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.
 • Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.