Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Társasházak törvényességi felügyelete

Társasházak törvényességi felügyelete

Társasház, közgyűlés, alapító okirat, közös képviselő, SZMSZ, meghívó

A társasházak működésének törvényességi felügyeletét a társasház címe szerint illetékes jegyző látja el. Összeférhetetlenségi ok: amennyiben az önkormányzat társasházi tulajdonostársként, társasházkezelőként vagy közös képviselőként érintett.

Az eljárás keretében ellenőrzésre kerül, hogy a társasház dokumentumai, működése és határozatai megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben bírósági, hatósági eljárásnak van helye, gazdasági vagy célszerűségi szempontok sem vizsgálhatók

A veszélyhelyzet idejére vonatkozó rendkívüli előírások:

A társasház – szűk kivétellel – nem tart közgyűlést. Ha egy kötelező döntés (pl. az éves elszámolás, költségvetés) határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, arról annak megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie. Kötelező közgyűlést tartani, ha min. az 1/10. tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársak azt írásban kérik ( a napirend, az ok, és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével). Szavazás írásban az SZMSZ-ben - ennek hiányában a meghívóban - meghatározott módon, azokban a tárgykörökben is, melyekben ezt egyébként az SZMSZ kizárja. A szavazás eredményét a közös képviselő, a szavazásra megjelölt határidőt követő 8 napon belül, írásban közli a tulajdonostársakkal.

Közös képviselőt, intézőbizottságot a közgyűlés megbízatásából nem mentheti fel, ő maga azt nem szüntetheti meg. Az intézőbizottság abban az esetben is ellátja a feladatait, ha a tagok száma a törvényben rögzített minimumlétszám alá csökken.AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  • bejelentés benyújtása (bejelentéssel kizárólag társasházi tulajdonostárs és meghatalmazottja, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet)
  • 30 napon belül döntés a törvényességi felügyeleti eljárás indításáról, vagy nem indításáról, eljárás indítása esetén annak lefolytatása
  • a társasház jogszabálysértő működése megállapítása esetén felhívás a törvényesség 60 napon belüli helyreállítására
  • a határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül a jegyző keresettel fordulhat a társasház, illetve közös képviselője ellen bírósághoz. A bíróság megsemmisítheti a közgyűlés jogszabálysértő, vagy az alapító okiratba, SZMSZ-be ütköző határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el, vagy összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel. A közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével szemben a bíróság bírságot szabhat ki.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • írásbeli bejelentés
Csatolandók a bejelentéssel egyidejűleg:

  • közös képviselő (intézőbizottsági elnöke) megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv kivonata,
  • tulajdonos kérelmező esetén a tulajdonjogát igazoló 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lap
  • meghatalmazás (Ptk. szabályai szerint),jogsértést megalapozó dokumentumok (amennyiben rendelkezésre állnak).

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj és illetékmentes.