*

Társasházak törvényességi felügyelete

Társasházak törvényességi felügyelete

Társasház, közgyűlés, alapító okirat, közös képviselő, SZMSZ, meghívó

A társasházak működésének törvényességi felügyeletét a társasház címe szerint illetékes jegyző látja el. Összeférhetetlenségi ok: amennyiben az önkormányzat társasházi tulajdonostársként, társasházkezelőként vagy közös képviselőként érintett.

Az eljárás keretében ellenőrzésre kerül, hogy a társasház dokumentumai, működése és határozatai megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben bírósági, hatósági eljárásnak van helye, gazdasági vagy célszerűségi szempontok sem vizsgálhatók

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

 • bejelentés benyújtása (bejelentéssel kizárólag társasházi tulajdonostárs és meghatalmazottja, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet)
 • 30 napon belül döntés a törvényességi felügyeleti eljárás indításáról, vagy nem indításáról, eljárás indítása esetén annak lefolytatása
 • a társasház jogszabálysértő működése megállapítása esetén felhívás a törvényesség 60 napon belüli helyreállítására
 • a határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül a jegyző keresettel fordulhat a társasház, illetve közös képviselője ellen bírósághoz. A bíróság megsemmisítheti a közgyűlés jogszabálysértő, vagy az alapító okiratba, SZMSZ-be ütköző határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el, vagy összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel. A közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével szemben a bíróság bírságot szabhat ki.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • írásbeli bejelentés

  Csatolandók a bejelentéssel egyidejűleg - a bejelentő személyétől függően - :
 • közös képviselő/intézőbizottsági elnöke: megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv kivonat,
 • tulajdonos esetén: tulajdonjogát igazoló 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap ( nem hiteles is elegendő),
 • meghatalmazás, meghatalmazott eljárása esetén (Ptk. szabályai szerint),
 • jogsértést megalapozó dokumentumok (amennyiben rendelkezésre állnak).


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj és illetékmentes.